Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2021, 179256Overige besluiten van algemene strekkingGebiedsaanwijzing tijdelijk (flexibel) cameratoezicht ’s-Gravenzandelaan en omgeving

 

De burgemeester van Den Haag,

overwegende dat:

 

 • -

  vanaf december 2020 op en in de omgeving van de ’s-Gravenzandelaan sprake is van ernstige jeugdoverlast;

 • -

  voorbijgangers, bewoners en gebruikers in de omgeving (studenten, ondernemers en school) door jongeren worden geïntimideerd en zij zich hierdoor onveilig voelen;

 • -

  de politie extra surveillance inzet en optreedt tegen de overlastplegers;

 • -

  een gebiedsaanpak is gestart waarbij extra jongerenwerk wordt ingezet:

 • -

  fysieke maatregelen zijn getroffen om de hangplek beter in het zicht te krijgen;

 • -

  een schouw wordt georganiseerd om te bezien of extra maatregelen kunnen worden getroffen om de leefbaarheid in de omgeving verder te verbeteren;

 • -

  al deze maatregelen (nog) niet direct hebben geleid tot afname van de jongerenoverlast en terugkeer van de rust in de omgeving;

 • -

  de aanvraag voor het cameratoezicht van de gemeente samen met de politie is besproken en geaccordeerd in de driehoek van 17 mei 2021;

 • -

  het daarom in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om in aanvulling op de huidige maatregelen in dit gebied cameratoezicht in te zetten en het aanwijzen van dit gebied is gewenst dan wel noodzakelijk wordt geacht;

 

gelet op:

 

- artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag;

 

besluit:

 

 • I.

  het gebied aan te wijzen voor de plaatsing van camera’s ten behoeve van toezicht:

  ’s-Gravenzandelaan en omgeving (tussen de Delftselaan, Monstersestraat, Loosduinsekade en de Zoutkeetsingel met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

 

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad met terugwerkende kracht tot 17 mei 2021;

 

 • III.

  dit besluit geldt tot en met 30 mei 2022.

 

Den Haag, 4 juni 2021

 

Jan van Zanen

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:

 

De burgemeester van Den Haag

AWB/bezwaar

Postbus 12 600

2500 DJ DEN HAAG

 

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- naam en adres;

- de datum en handtekening;

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk);

- de argumenten voor bezwaar;

- dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.