Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Herziene beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Medemblik 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

 

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK);

 • -

  de vorige regeling niet optimaal aansloot bij de behoefte van de inwoners van de gemeente Medemblik;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel herziene tijdelijke beleidsregels vast te stellen;

besluit

 

vast te stellen de navolgende beleidsregels:

 

Herziene beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Medemblik 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen van tenminste 30%;

 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval van ten minste 30%, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit het huidige inkomen.

 • 2.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Medemblik‘ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

 • 3.

  Artikel 11, 13, 14, 15 en 35 van de PW zijn van toepassing.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan.

 

 • a.

  kosten van huur van de woning;

 • b.

  kosten van de hypotheekrente voor de woning;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;

 • d.

  Overige noodzakelijke woonkosten voortvloeiende uit de bijzondere omstandigheden.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend via het aanvraagformulier op de website. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a)

   de bewijzen van het inkomen (incl. inkomen uit onderneming) van een maand in Q1 2021 en de bewijzen van het inkomen uit een maand in Q1 2020;

 • 3.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);

 • 4.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt:

 

€ 1.600 per huishouden over de gehele periode. Het gaat hierbij om een éénmalige uitkering. We passen maatwerk toe als blijkt dat er een hoger bedrag benodigd is.

Artikel 9 Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen op het moment van de peildatum.

 • 2.

  Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de maand van de aanvraag bepalend.

 • 3.

  De middelen bedoeld in artikel 31, lid 2 van de wet worden niet tot inkomen gerekend.

 • 4.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit een onderneming;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur; en

  • e.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 11 Uitbetaling

De tegemoetkoming wordt eenmalig verstrekt.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 13 Intrekking

De Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Medemblik 2021, vastgesteld bij besluit van 2 maart 2021, worden ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking de dag na de bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Herziene beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Medemblik 2021

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25-05-2021,

De burgemeester

F.R. Streng

De gemeentesecretaris

J. Zwaan

Naar boven