Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 178755Beschikkingen | afhandelingPompsteeg 900 GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft geweigerd

 

Pompsteeg 900, pand gebruiken voor bewoning

Verzonden 3 juni 2021

 

Dit besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van de dag na uitgifte van het gemeenteblad, gedurende de beroepstermijn ter inzage. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u een beroepschrift indienen. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een beroepsschrift leest u hieronder.

 

TER INZAGE

U kunt stukken en plannen die ter inzage liggen (tenzij anders vermeld) inzien in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn. Het stadhuis is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag is het stadhuis tot 20.00 uur open.

 

BEROEPSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bepaalde besluiten rechtstreeks beroep instellen. Het beroepschrift dient binnen zes weken te worden ingediend. De termijn van zes weken gaat in één dag nadat het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

 

In het beroepschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- de reden waarom u bezwaar maakt;

- de datum en uw handtekening.