Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeGemeenteblad 2021, 178660Overige overheidsinformatiePermanente verplaatsing markt Sommelsdijk naar Middelharnis

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

 • -

  overwegende dat de pandemie voortduurt en de 1,5 m maatschappij nog altijd geldt waardoor het niet mogelijk is de weekmarkt terug te plaatsen naar de Voorstraat/Marktveld te Sommelsdijk;

 • -

  dat betrokken partijen content zijn met de markt op de huidige locatie aan de Nieuwstraat te Middelharnis;

 • -

  dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn in de nabije omgeving van de huidige locatie;

 • -

  dat de omzet van de marktondernemers met gemiddeld 30% is gestegen;

 • -

  dat dit een spin-off heeft op het winkelgebied van Middelharnis;

 • -

  dat op de locatie aan de Nieuwstraat te Middelharnis kan worden voldaan aan de brandveiligheids- en bereikbaarheidseisen van de hulpdiensten;

 • -

  dat de weekmarkt, blijkens advies van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, in de huidige omvang qua brandveiligheids- en bereikbaarheidseisen niet kan worden gelokaliseerd in de Voorstraat/Marktveld te Sommelsdijk.

 • -

  gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet en artikel 2 van de Marktverordening Goeree-Overflakkee;

 

b e s l u i t e n :

 

 • I.

  de markt van Sommelsdijk permanent te verplaatsen naar de ‘tijdelijke’ locatie aan de Nieuwstraat te Middelharnis;

   

 • II.

  de raad voor te stellen een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor het plaatsen van de benodigde marktkasten en de financiële consequenties daarvan te verwerken in een tussentijdse rapportage.

   

 • III

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld op 1 juni 2021 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

 

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch, mr. A. Grootenboer-Dubbelman

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.Rechtspraak.nl/bestuursrecht.