Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2021, 178541BeleidsregelsNadere regel subsidie sportclubs duurzaam uit de Coronacrisis gemeente Utrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op de Sportnota 2017-2022;

 • gelet op de kaderbrief 2020;

 • gelet op het Utrechts Sportakkoord 2019-2021;

 • en gelet op de Utrechtse Sportagenda 2021-2022;

   

Overwegende dat:

 • De gemeente streeft naar een sterke sociale basis in de stad;

 • De impact van de COVID19 crisis groot is voor en daardoor de sportinfrastructuur onder druk staat;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie sportclubs duurzaam uit de Coronacrisis.

 

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Basisbedrag: het beschikbare budget gedeeld door de som van het aantal ‘gewogen’ punten van alle aanvragen.

 • b.

  Geen winstoogmerk: er mag geen winst gemaakt worden tenzij de winst ten goede komt aan de kernactiviteiten van de aanvrager.

 • c.

  Geen huurcompensatie: het door moeten betalen van de huur van de sportaccommodatie terwijl er geen gebruik gemaakt kon/kan worden van de accommodatie in verband met de geldende Corona maatregelen.

 • d.

  Lid: unieke sporter die contributie of een vorm van lidmaatschap betaalt aan de sportclub.

 • e.

  Sportclub: een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die sportactiviteiten aanbiedt gericht op groepsactiviteiten die behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting stimuleert, en voornamelijk wordt georganiseerd op vrijwillige basis.

 

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel de sportinfrastructuur als essentiële voorziening binnen de sociale basis op orde te houden zodat alle Utrechters kunnen sporten en bewegen. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen is groot en raakt aan allerlei aspecten van het dagelijks leven: sport zorgt ervoor dat inwoners gezonder zijn en dat ook zo ervaren, sport brengt plezier, activeert, brengt mensen bij elkaar, helpt talenten te ontwikkelen, leert omgaan met tegenslagen, biedt structuur, zingeving en talloze mogelijkheden tot vrijwillige inzet.

De impact van de COVID19 crisis is groot. Door het inzetten van verplichte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid19 virus (Corona) en het deel sluiten van de sport hebben sportclubs flinke tegenslagen moeten opvangen.

Deze nadere regel is gericht op het bijdragen aan duurzaam herstel van sportclubs. Door een financiële bijdrage zijn sportaanbieders in staat de sport- en beweegactiviteiten weer op te starten nadat de beperkende maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus afgebouwd worden. Hiermee beogen we dat sportaanbieders kunnen gaan werken aan het behoud en/of herstel van de vitaliteit zodat de sportinfrastructuur van Utrecht nu en in de toekomst op peil blijft.

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door

 • een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 • een natuurlijke persoon en een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 • een natuurlijk- of rechtspersonen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

die aangemerkt kan worden als sportclub (zie artikel 1).

De aanvrager dient met haar kernactiviteiten het algemeen belang. De aanvrager heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen. Winst uit commerciële taken komt ten goede aan de kernactiviteit.

Er geldt een minimum van 5 U-pasleden om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. Voor deze nadere regel wordt 600.000 euro bijgeschreven op de subsidiestaat 2021.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Het aanbieden en organiseren van sportactiviteiten in Utrecht.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

a. De aanvraag van de subsidie wordt ingediend via het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier met DigiD of eHerkenning via het digitale loket www.utrecht.nl/subsidie.

b. De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen

Uit de aanvraag moet blijken dat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening.

De subsidieaanvraag bevat een opgave van:

Aantal U-pasleden: gemiddelde aantal unieke leden van het sportseizoen 2019-2020 die via de U-pas sporten met een minimum van 5 U-pasleden;

Informatie over de eigen accommodatie: wel/geen eigen verenigingsruimte en/of binnensportruimte;

Voor sportaanbieders die (deels) niet bij de gemeente huren en daarvoor geen huurcompensatie krijgen: wel/geen huurcompensatie en het aantal afgenomen uren zonder huurcompensatie t.o.v. het totale aantal uren (inclusief huurcompensatie)

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Er zijn twee momenten van aanvragen:

 • a.

  Aanvragen voor de eerste tranche moeten voor 1 juli 2021 worden ingediend.

 • b.

  Aanvragen voor de tweede tranche moeten voor 1 november 2021 worden ingediend.

Bij uitputting van het subsidiebudget na de eerste tranche vervalt de tweede tranche/inschrijftermijn. Als na de tweede tranche budget overblijft wordt dit beschikbaar gesteld binnen de nadere regel subsidie noodsteun Covid19 voor sportclubs gemeente Utrecht.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Bij de eerste tranche geldt:

De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van een basisbedrag per punt. Het basisbedrag per punt wordt als volgt bepaald: het beschikbare budget gedeeld door de som van het aantal ‘gewogen’ punten van alle aanvragen. Het basisbedrag kan maximaal 65 euro per punt zijn, afhankelijk van het aantal punten uit het totaal van aanvragen.

 

Het aantal punten wordt als volgt berekend:

Categorie

Punten

Leden U-pas *peildatum u-pas jaar 2019-2020

Aantal leden x 1,5

Eigen verenigingsruimte/kantine

25

Eigen sportruimte binnen

25

Geen huurcompensatie verhuurder <50% van uren

10

Geen huurcompensatie verhuurder >50% van uren

20

Bij de tweede tranche wordt uitgegaan van maximaal het basisbedrag per punt van de eerste tranche.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen die tijdig en volledig zijn ingediend worden in behandeling genomen.

 

Artikel 10 Besluitvorming

Het college zal uiterlijk binnen 13 weken na de sluiting van de indieningstermijnen besluiten over de aanvraag.

 

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie sportclubs duurzaam uit de coronacrisis wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2021.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie sportclubs duurzaam uit de Coronacrisis gemeente Utrecht.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 1 juni 2021

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen