Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 177955Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan Leliestraat ong. Heesch

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 8 april 2021 het bestemmingsplan ‘Leliestraat ong. Heesch’ heeft vastgesteld.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van één ruimte-voor-ruimtewoning op het perceel Leliestraat ongenummerd, kadastraal 6572 (gedeeltelijk). Het plan is ongewijzigd vastgesteld. De publicatie wordt gedaan na ommekomst van de in acht te nemen termijn van 6 weken ná het toezenden van het plan aan de provincie gelet op artikel 3.8, vierde lid Wet ruimtelijke ordening.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPleliestraatong-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In de schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 9 juni 2021