Beleidsregel aanleg buitensportvelden gemeente Gorinchem 25-03-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, hierna te noemen: ‘het college’,

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit vast te stellen de “Beleidsregel aanleg buitensportvelden gemeente Gorinchem”.

 

 

 

Artikel 1: Doel

Het college zet nadrukkelijk in op het stimuleren van de breedtesport en vindt daarom een goed en voor iedereen toegankelijk sportaanbod belangrijk. Vanuit dat uitgangspunt is het van belang dat er in Gorinchem voldoende en kwalitatief goede buitensportvelden zijn.

Het doel van deze beleidsregels is om eenduidig om te gaan met verzoeken voor uitbreiding/vervanging van buitensportvelden en beleidsmatig en financieel duidelijkheid te scheppen richting de verenigingen.

 

Artikel 2: Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  buitensportvelden die eigendom zijn van de gemeente Gorinchem, en

 • 2.

  hoofdhuurders van buitensportvelden voor voetbal, hockey, korfbal, atletiek en handbal kunnen een beroep doen op deze beleidsregel.

 

Artikel 3: Regels noodzakelijke aanleg velden

 • 1.

  Er is sprake van noodzakelijke aanleg van buitensportvelden indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  een vereniging heeft op zijn accommodatie, volgens de geldende normen voor veldbehoefte van de betreffende landelijke sportbond en de lokaal getoetste richtlijnen een tekort aan veldcapaciteit;

 • b.

  het tekort aan veldcapaciteit is aantoonbaar gedurende ten minste 2 direct voorafgaande sportseizoenen 10% of meer geweest t.o.v. de aanwezige veldcapaciteit;

 • c.

  er is reëel zicht op minimaal een behoud van de behoefte aan extra veldcapaciteit, op basis van een prognose van het ledenverloop over ten minste 5 jaar;

 • 2.

  er bestaat geen mogelijkheid om gebruik te maken van de velden van een andere vereniging binnen 2 km gemeten langs de kortste begaanbare en veilige weg.

 • 3.

  Berekening veldbehoefte

 • Bij de berekening van de veldbehoefte van de verenigingen geldt het volgende:

 • a.

  De berekeningen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de landelijke sportbond, deze richtlijnen zijn door de gemeente lokaal getoetst. De richtlijnen die worden gehanteerd zijn dus maatwerk en gebaseerd op de ruimtelijke ligging van Gorinchem. In het geval dat deze ruimte bieden voor interpretatieverschil of onvolledig zijn, beslist het college over de uitleg en juiste toepassing.

 • b.

  Met extra gebruik van de velden door niet bij de landelijke bond ingeschreven (recreatieve) teams, onderhuurders en andere reguliere activiteiten van de vereniging wordt in redelijkheid rekening gehouden, op basis van actuele gegevens en een opgave van de vereniging.

 • c.

  Met nevengebruik van de velden overdag en doordeweeks (b.v. door de scholen) wordt geen rekening gehouden, omdat dit gebruik de beschikbare trainingsuren (’s avonds) en wedstrijduren (in het weekend) voor een vereniging niet beperkt en in het geval van overbelasting van natuurgras dit gebruik eenvoudig kan worden verplaatst naar de kunstgrasvelden.

 • d.

  Bij de berekening wordt uitgegaan van een evenwichtige wedstrijdplanning op de wedstrijddagen: 50% van de eigen teams spelen thuis en 50% spelen uit.

 • 4.

  Gemeente legt de velden aan

 • a.

  In het geval van noodzakelijke aanleg conform artikel 3 lid 1 zorgt de gemeente voor uitbreiding van de veldcapaciteit d.m.v. een extra sportveld of het vervangen van een natuurgrasveld door een hybrideveld of een kunstgrasveld. De gemeente financiert deze aanleg en zorgt voor het onderhoud (zie bijlage 1) incl. vervangingsonderhoud. De vereniging huurt het veld van de gemeente op basis van een huurovereenkomst – te ondertekenen voorafgaand aan de aanleg – en betaalt hiervoor het geldende huurtarief. De gemeente financiert de basisvorm van het gewenste type veld. Heeft de vereniging wensen buiten de basisvorm van dit veld, komen deze extra kosten voor de rekening van de vereniging. Dit geldt dan ook voor het extra onderhoud en beheer van dit veld (zie artikel 5, lid 3).

 • b.

  De hierboven genoemde verplichting van het college tot uitbreiding van de veldcapaciteit beperkt zich als volgt:

 • Locatie: uitbreiding van veldcapaciteit (een nieuw veld of vervanging natuurgras door hybride of kunstgras) wordt primair gezocht op of aansluitend op het sportterrein van de vereniging. Indien dat niet mogelijk blijkt, zal er worden gekeken naar mogelijkheden voor een nieuw veld op een andere locatie in de directe omgeving van de vereniging, in welk geval het college beslist over de haalbaarheid. De verplichting tot uitbreiding van veldcapaciteit vervalt, indien geen geschikte locatie kan worden gevonden.

 • Nieuw veld: de aanleg van nieuwe velden beperkt zich tot een normale aanleg op/in de grond (geen bijzondere constructies) en zonder verplaatsing/herindeling van bestaande velden.

 • 5.

  Basisnorm nieuwe velden

 • a.

  De velden voldoen aan de normen en richtlijnen van de desbetreffende, landelijke sportbond.

 • b.

  Uitgangspunt type/kwaliteit velden:

 • Voetbal: uitgangspunt is een natuurgrasveld. Het college kan om ruimtelijke of financiële redenen ook kiezen voor het vervangen van een bestaand natuurgrasveld door een hybrideveld of een kunstgrasveld.

 • Hockey: semi-water kunstgrasveld.

 • Korfbal: zand-ingestrooid kunstgrasveld.

 • Handbal: asfaltveld.

 • c.

  Uitgangspunt inrichting nieuwe velden:

 • Vaste seniordoelen en mobiele jeugddoelen

 • Sport specifieke leunhekwerken, diverse poorten en ballenvangers

 • Dug-outs

 • Tegelverharding rondom, breedte circa 1,5 m

 • Sportveldverlichting op alle kunstgrasvelden en op natuurgrasvelden die op basis van normen sportbonden benodigd zijn voor trainingen

 • Beregeningsinstallatie op natuurgrasvelden

 • Volautomatische beregeningsinstallatie op semi-water hockeyvelden

 • Prullenbakken rond het veld (verantwoordelijkheid voor het ophalen van het vuil ligt bij de vereniging)

 • Slagplanken rondom het veld (Hockey)

 • Cornervlaggen

 • Schoonlooproosters

 • Uitloopplank voor de infill op het veld te behouden

 • Polstokhooginstallatie + valmat

 • Discuskooi

 • Dekzeilen van de hoogspringmatten

 • d.

  Wensen van een vereniging boven de hierboven genoemde basisnorm komen volledig voor rekening van die vereniging (b.v. een ander veldtype of andere kwaliteit toplaag en infill)

 • 6.

  Samenwerking en gebruik van elkaars velden

 • De gemeente vindt het belangrijk dat de capaciteit van bestaande sportvelden maximaal wordt benut. Om die reden wordt er niet meegewerkt aan uitbreiding van veldcapaciteit, zolang er – naar het oordeel van de gemeente – aanvaardbare mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de velden van een andere vereniging (zie ook artikel 3, lid 2). De afspraken over samenwerking en gebruik van elkaars velden worden, zo nodig op initiatief van de gemeente, schriftelijk vastgelegd. De geldende regels en tarieven voor onderhuur van sportvelden zijn daarbij van toepassing, tenzij verenigingen samen tot andere afspraken komen en het college hiermee akkoord gaat.

 

Artikel 4: Duurzaamheid en hergebruik

 • 1.

  Waar in deze beleidsregel gesproken wordt over kunstgras mag het college ook kiezen voor een hybride veld, bestaande uit een combinatie van natuurgras en kunstgras. Een hybride veld is sterker dan natuurgras (belastbaarheid circa 700 uur per seizoen) en is v.w.b. klimaatadaptie, milieu en duurzaamheid een betere keuze dan volledig kunstgras. Bij de aanleg van nieuwe velden is het uitgangspunt: waar mogelijk natuurgras, 1e alternatief hybride en 2e alternatief volledig kunstgras.

 • 2.

  De gemeente vindt milieu en duurzaamheid belangrijk en zal daarom bij de aanleg van de velden en de keuze van materialen rekening houden met duurzaamheidsaspecten.

 • Voorbeelden hiervan zijn: LED-sportveldverlichting (minder elektraverbruik), toepassing e-layer i.p.v. foam-layer als elastische onderlaag (langere levensduur), volautomatische beregeningsinstallatie met speciale sector scout-sproeiers (minder waterverbruik) en milieuvriendelijk infill-materiaal voor kunstgrasvelden.

 • 3.

  Bij de vervanging van een bestaand sportveld (b.v. vervanging natuurgras door kunstgras of renovatie toplaag kunstgras) worden met het oog op duurzaamheid:

 • bestaande onderdelen van de veldinrichting zoveel mogelijk hergebruikt;

 • eisen gesteld aan de verwerking van oude materialen, zoals circulaire verwerking van kunstgrasmatten.

 

Artikel 5: Aanleg en onderhoud sportvelden

 • 1.

  De gemeente legt altijd zelf de nieuwe velden aan, wordt daarvan eigenaar en verzorgt het onderhoud (zie bijlage 1) incl. vervangingsonderhoud.

 • 2.

  De gemeente verzorgt het onderhoud van de buitensportvelden en reserveert budget voor vervangingen en renovaties via een meerjarige onderhoudsplanning (MOP). De sportvelden moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen van de diverse landelijke sportbonden. Een onafhankelijke keuringsinstantie inspecteert jaarlijks de sportvelden en geeft een prognose voor de renovatiebehoefte (over hoeveel jaar is renovatie van het speelveld noodzakelijk). Een veld wordt pas gerenoveerd indien dit noodzakelijk blijkt op basis van de onafhankelijke keuring, de uitgangspunten van de MOP (voor renovatie van een veld) is blijft leidend.

 • 3.

  Bij een renovatie wordt voor het veldtype en de kwaliteit uitgegaan van de basisnorm volgens artikel 3 lid 4 onder b. Wensen van een vereniging boven de basisnorm komen voor rekening van die vereniging (b.v. ander veldtype of andere kwaliteit toplaag en infill).

 • 4.

  Als een vereniging een veld eerder wil renoveren dan noodzakelijk volgens de laatste prognose van de onafhankelijke keuringsinstantie, dan is het college bereid om de renovatie maximaal 3 jaar eerder uit te voeren. De kosten voor het naar voren halen van de investering alsmede een eventuele restantboekwaarde (van b.v. een nog niet geheel afgeschreven toplaag) komen in dat geval voor rekening van de vereniging.

 

Artikel 6: Indienen verzoek

 • 1.

  Een sportvereniging kan een beroep doen op de in artikel 3 genoemde regels door het indienen van een schriftelijk verzoek, vergezeld van (minimaal) de volgende voor de beoordeling noodzakelijke gegevens:

 • Berekeningen van de veldbehoefte van de bij de landelijke sportbond ingeschreven teams, voor ten minste 2 direct voorafgaande sportseizoenen en gebaseerd op normen, richtlijnen en/of rekenregels van de sportbond, die lokaal zijn getoetst;

 • De berekeningen dienen – controleerbaar voor het college – te zijn opgesteld of geverifieerd door de sportbond;

 • Desgewenst, een opgave van het overige (recreatieve) gebruik van de velden door niet bij de sportbond ingeschreven teams, in een aparte bijlage;

 • Prognose ledenverloop voor ten minste 5 komende jaren, gebaseerd op ledenverloop afgelopen jaren, demografische gegevens en ontwikkelingen op sportgebied.

 • 2.

  Het college kan indien zij dat nodig oordeelt de sportvereniging om aanvullende gegevens vragen.

 • 3.

  Termijnen behandeling verzoek door de gemeente:

 • Binnen 4 weken na ontvangst: toets volledigheid verzoek en (indien van toepassing) opgave ontbrekende gegevens.

 • Binnen 16 weken na ontvangst laatste gegevens: beoordeling + principebesluit in briefvorm.

 • Dit principebesluit valt niet onder de algemene wet bestuursrecht en er kan geen bezwaar gemaakt worden.

 • Na een besluit tot aanleg velden door het college: start procedure goedkeuring inzet financiële middelen door de gemeenteraad via de Perspectiefnota en de reguliere begrotingscyclus. Start uitvoering is afhankelijk van goedkeuring raad als bedoeld in artikel 7.

 

Artikel 7: Voorbehoud

De in artikel 3 genoemde regels zijn slechts van toepassing onder het voorbehoud dat de gemeenteraad akkoord gaat met de inzet van de noodzakelijke financiële middelen.

 

Artikel 8: Lopende verzoeken

Deze beleidsregel is niet van toepassing op projecten die reeds in behandeling zijn en waarvan het initiatief dateert van voor de inwerkingtreding van de beleidsregel, tenzij het college van Burgemeester en Wethouders daarover anders besluit.

 

Artikel 9: Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

 

Artikel 10: Inwerkingtreding, evaluatie en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking en geldt tot de evaluatie is afgerond.

 • 2.

  De beleidsregel zal in 2023 worden geëvalueerd, waarna zal worden besloten of deze wel of niet in aangepaste vorm voor een volgende periode wordt voortgezet.

 • 3.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanleg sportvelden.

 

Artikel 11: Bijlagen

Bij deze beleidsregel hoort de volgende bijlage:

Bijlage 1: Onderhoud sportvelden (werkzaamheden in hoofdzaken)

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020,

Het college van Burgemeester en Wethouders,

De secretaris, De burgemeester,

C.E. Bos R.W.J Melissant

Bijlage 1: Onderhoud sportvelden (werkzaamheden in hoofdzaken)

 

 

 

Door verhuurder: Klein onderhoud Groot onderhoud (kan bestaan uit)

 

Natuurgrasvelden: Grasmaaien Verticuteren

 

Grasvegen/bladvegen Bezanden

 

Bemesten Doorzaaien /inzaaien

 

Beregenen Vertidrainen / recycledressen

 

Onkruidbestrijding veld Diepverluchten

 

Ongediertebestrijding

 

Doorspuiten drainage

 

Onderhoud hekwerken

 

Onderhoud verhardingen

 

Keuring velden voor gebruik

 

Onderhoud veldverlichting **

 

Kunstgrasvelden: Vegen/slepen/borstelen Reinigen zand/rubbergranulaat

 

Aanvullen zand/rubbergranulaat Herstel schade aan kunstgrasmat

 

Onkruidbestrijding

 

Doorspuiten drainage

 

Onderhoud hekwerken

 

Onderhoud verhardingen

 

Onderhoud veldverlichting **

 

Door huurder: Natuurgrasvelden belijnen

 

Herstellen speel/slidingschade

 

Verwijderen zwerfvuil complex en velden + legen afvalbakken

 

Vegen van verhardingen

 

Opruimen los sport- en spelmateriaal (incl. verplaatsbare doeltjes)

 

Schoonmaken inloopmatten

 

Onderhoud en schoonmaak dug-outs

 

Maaien grasstroken onder de afrastering/reclameborden

 

Toegangsbeheer complex

 

Aanwezigheid veldkeuringen

 

 

 

** Onderhoud aan veldverlichting alleen voor zover eigendom gemeente

 

Naar boven