Regeling tot gedeeltelijk inwerkingtreding en wijziging van de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

 

gelet op artikel 1, tweede lid van de Tijdelijke regeling gedeeltelijk buiten werking stellen van de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024;

 

besluit vast te stellen de Regeling gedeeltelijk inwerkingtreding en wijziging van de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024

Artikel 1 Gedeeltelijke inwerkingtreding

 • 1.

  De navolgende artikelen van de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024 treden vanaf 19 januari 2021 weer in werking;

  • a.

   artikel 1.2 voor zover het een subsidieaanvraag betreft voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1;

  • b.

   artikel 2.1 t/m artikel 2.1.3;

  • c.

   artikel 3.1 voor zover het een subsidieaanvraag betreft voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.

 • 2.

  Het college zal van dit tijdstip mededeling doen in een Tijdelijke regeling gedeeltelijke inwerkingtreding van de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024.

Artikel 2 Wijziging subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024

 

 • 1.

  De Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 1.5, eerste lid komt als volgt te luiden:

 • 1.

  Voor de functies genoemd in artikel 2.1 en 2.2 zijn in de periode 2022 tot 2024 respectievelijk de periode 2021 tot 2024 per kalenderjaar en per stadsdeel de in deel III vermelde bedragen beschikbaar.

 

B.

Aan artikel 3.1 wordt een vijfde artikellid toegevoegd:

 • 5.

  Voor zover het een subsidieaanvraag betreft voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 geldt:

  • a.

   in afwijking van artikel 8, lid 1 van de Asv, dat de aanvraag om subsidie voor 12 april 2021 dient te worden ingediend bij het college via het daarvoor ter beschikking gestelde digitale aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier gaat vergezeld van een begroting met een overzicht van de geraamde kosten per activiteit voor het kalenderjaar 2022 en de overige vereiste bijlagen zoals vermeld op het aanvraagformulier.

  • b.

   dat aanvragers die een onvolledige aanvraag hebben ingediend voor 12 maart 2021 kan een hersteltermijn worden tot maximaal de onder a van dit artikellid vermelde sluitingsdatum worden geboden. Aanvragers die op of na 12 maart 2021 een onvolledige aanvraag indienen, wordt geen hersteltermijn geboden. Dit kan leiden tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

 

 • 2.

  Deel II De artikelsgewijze en beleidsmatige toelichting van de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024 wordt als volgt gewijzigd:

A.

De tabel in de toelichting op artikel 2.1.3 “Wijze verdeling per stadsdeel en voor de dorpen” komt als volgt te luiden:

 

Noord West

Zuid-oost

Noord-Oost

Zuid-West

Dorpen

Plafond

€1.406.200

plafond

€894.800

plafond

€ 1.201.700

plafond

€1.022.700

plafond

€588.000

Aanspraak op subsidie voor:

1) Basisontmoetingsplek incl. dagbesteding Wmo

X

X

X

X

X

2)Basisontmoetingsplek incl. dagbesteding Wmo en Jeugd

X

X

3)Basisontmoetingsplek incl dagbesteding Wmo en Jeugd op een voorkeurs locatie

X

Locatie:

Orca

4)Basisontmoetingsplek incl. dagbesteding Wmo op een voorkeurs locatie

X

Locatie:

De Groene Hoven

X

locatie:

Zilverschoon

X

Locatie: Hoge Weije/Vier dorpen

Volgorde weging:

3,4,2,1

1

4,2,1

2,1

4,1

 

B.

De tabellen 1, 3, 4 en 5 in de toelichting op artikel 4.1, eerste lid onder a worden vervangen door de navolgende tabellen:

Tabel 1 Maximum tarieven Basisontmoetingsplekken

 

Tarieven per opleidingsniveau en per CAO

VVT

GGZ

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Sociaal werk

mbo

€ 58,96

€ 59,25

€ 58,63

€ 60,71

€ 64,13

hbo

€ 70,57

€ 69,63

€ 69,51

€ 69,81

€ 74,55

 

Tabel 3 Lagere tarieven dan de maximum tarieven

 

Tarieven 5% lager

VVT

GGZ

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Sociaal werk

mbo

€ 56,01

€ 56,29

€ 55,70

€ 57,67

€ 60,92

hbo

€ 67,04

€ 66,15

€ 66,03

€ 66,32

€ 70,82

 

Tarieven 10% lager

VVT

GGZ

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Sociaal werk

mbo

€ 53,06

€ 53,33

€ 52,77

€ 54,64

€ 57,72

hbo

€ 63,51

€ 62,67

€ 62,56

€ 62,83

€ 67,10

 

Tarieven 15% lager

VVT

GGZ

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Sociaal werk

mbo

€ 50,12

€ 50,36

€ 49,84

€ 51,60

€ 54,51

hbo

€ 59,98

€ 59,19

€ 59,08

€ 59,34

€ 63,37

 

Tarieven 20% lager

VVT

GGZ

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Sociaal werk

mbo

€ 47,17

€ 47,40

€ 46,90

€ 48,57

€ 51,30

hbo

€ 56,46

€ 55,70

€ 55,61

€ 55,85

€ 59,64

 

Tabel 4 Basisontmoetingsplekken Wmo aanvullende bekostiging per locatie

 

Hoofdaannemerschap Wmo

netto uren per week

weken

cao

schaal

uurtarief

kosten per jaar

coördinatie

8

52

Sociaal werk

schaal 10

€ 83,06

€ 34.552,00

vrijwilligerscoördinatie

4

52

Sociaal werk

schaal 8

€ 71,20

€ 14.809,00

materiaalkosten locatie

€ 2.040,00

Totaal

12

€ 51.401,00

 

Tabel 5 Basisontmoetingsplekken Wmo en Jeugd aanvullende bekostiging per locatie.

 

Hoofdaannemerschap Jeugd/Wmo

netto uren per week

weken

cao

schaal

uurtarief

kosten per jaar

coördinatie

12

52

Sociaal werk

schaal 10

€ 83,06

€ 51.829,00

vrijwilligerscoördinator

6

52

Sociaal werk

schaal 8

€ 71,20

€ 22.213,00

materiaalkosten Noordoost

€ 12.566,00

Materiaalkosten Zuidwest en Noordwest

€ 3.509,00

Totaal

12

Verschilt per stadsdeel

 

C.

De bedragen in de toelichting op artikel 4.1, eerste lid onder b worden vervangen door de navolgende bedragen:

 • -

  € 24.000,00 per jaar vervangen door € 24.384,00 (basisvergoeding)

 • -

  € 10.000,00 per jaar vervangen door € 10.160,00 (ruimte jeugd)

 • -

  € 6.000,00 per jaar vervangen door € 6.096,00 (opslag voor locaties centrum)

 • -

  € 10.000,00 per jaar vervangen door € 10.160,00 (een derde activiteiten ruimte)

 

 • 3.

  Deel III-Subsidieplafonds en planning wordt voor Basisontmoetingsplekken als volgt gewijzigd:

A.

De tabel Subsidieplafonds 2021-2024 per kalenderjaar wordt voor de Basisontmoetingsplekken vervangen door de navolgende tabel:

Subsidieplafonds 2022-2024 per kalenderjaar

 

Deelplafonds Basisontmoetingsplekken, per stadsdeel en dorpen

Subsidieplafond

5.113.400

Stadsdeel Noordwest/ Binnenstad

27,5%

1.406.200

Stadsdeel Noordoost

23,5%

1.201.700

Stadsdeel Zuidoost

17,5%

894.800

Stadsdeel Zuidwest

20,0%

1.022.700

Dorpen

11,5%

588.000

5.113.400

 

B.

De tabel Planning aanvraagproces wordt, voor zover het een subsidieaanvraag betreft voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 als volgt gewijzigd:

 

Wat

Wanneer

Inwerkingtreding subsidieregeling

19 januari 2021

Indienen schriftelijke vragen via algemenevoorzieningen@apeldoorn.nl

28 februari 2021

Publicatie vraag- antwoordcombinaties (VAC’s) https://www.apeldoorn.nl/wmojeugd-subsidie

16 maart 2021

Subsidieaanvragen binnen

Voor 12 april 2021

Collegebesluit over het verdeelvoorstel van de beschikbare subsidiemiddelen over de ontvangen subsidieaanvragen

6 juli 2021

Gunning: verzenden subsidieverlenings- en afwijzingsbeschikkingen

Voor 1 augustus 2021

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Tijdelijke regeling gedeeltelijk buiten werking stellen van de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling gedeeltelijk inwerkingtreding en wijziging van de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024

Apeldoorn, 12 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders

Naar boven