Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 175291Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Vlasrootlaan 32 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van twee inritten te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 14 juli 2021

Ons kenmerk: 162315

Locatie(s)

Vlasrootlaan 32