Besluit Wet Geluidhinder

Het college heeft in het kader van de vaststelling van het Bestemmingsplan ‘Parkwoningen Heilust’ hogere waarden als bedoeld in artikel 76, 83, 110a van de Wet Geluidhinder vastgesteld. De ontwikkeling ligt (deels) binnen de wettelijke geluidzone van de Kaalheidersteenweg, Heerlenersteenweg en Schaesbergerstraat.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 16 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 ter inzage gelegen. Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met bijbehorende stukken ter inzage met ingang van 21 januari 2021, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, op het volgende adres:

Stadskantoor Kerkrade, Markt 33, Kerkrade

Bel voor openingstijden 14 045 of kijk op www.kerkrade.nl/home/contact-en-openingstijden_3436/

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Op grond van artikel 146 Wet geluidhinder jo. Artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken vanaf de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepsschrift met worden ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep;

e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Kerkrade, 20 januari 2021

Naar boven