Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 171951Plannen | ruimtelijkgewijzigde vaststelling Garderbroekerweg XXV, partiële herziening Buitengebied 2012

De raad heeft op 26 mei 2021 (nr. 1317) het plan Garderbroekerweg XXV, partiële herziening Buitengebied 2012 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Deze partiële herziening voorziet in wijziging van de bestemmingsvlakken ‘Wonen’ ten behoeve van bijgebouwen en een gewijzigde situering van een woning op het perceel Garderbroekerweg 102-104 in Kootwijkerbroek.

De wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in de partiële herziening. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken.

Van 4 juni tot en met 16 juli 2021 ligt het plan Garderbroekerweg XXV, partiële herziening Buitengebied 2012 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1610-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1610-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 3 juni 2021.