Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2021, 171613Plannen | ruimtelijkOntwerp Omgevingsvisie gemeente Bergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen maken bekend dat zij het ontwerp van de Omgevingsvisie gemeente Bergen voor zienswijzen ter inzage leggen met ingang van 4 juni 2021 voor een termijn van zes weken. Dus tot 16 juli 2021.

De omgevingsvisie loopt vooruit op de landelijke omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking zal treden. Omdat de omgevingswet nog niet in werking is getreden, moet deze omgevingsvisie worden opgevat als een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud van de omgevingsvisie

In de omgevingsvisie schetsen we het toekomstbeeld van de gemeente Bergen. In de visie gaan we in op de volgende zaken: Waar staan we nu en hoe zijn we daar gekomen? Daarna kijken we vooruit richting 2040. Hoe gaan we om met onze dorpen en het landelijk gebied? Welke ontwikkelingen zien we en hoe houden we de gemeente leefbaar? En wat moeten we daarvoor doen.

Totstandkoming van de omgevingsvisie

In 2020 zijn we samen met inwoners gestart aan dit project. Heel veel informatie die we toen hebben opgehaald hebben we verwerkt in de omgevingsvisie voor de gemeente Bergen. In de periode daarna hebben we, tot eind vorig jaar, met veel inwoners en partijen uit de samenleving gesproken over de toekomst van de gemeente Bergen. Nu komt alles samen in de Omgevingsvisie gemeente Bergen.

De volgende onderdelen worden opgenomen in de Omgevingsvisie:

 • 1.

  Waarom een omgevingsvisie en hoe kwam deze tot stand?

 • 2.

  Wat is onze stip op de horizon en welke keuzes maken we?

 • 3.

  Wat zijn onze waarden?

 • 4.

  Wat zijn onze speerpunten?

 • 5.

  Wat is onze visie op gebieden?

 • 6.

  Hoe voeren we onze visie uit?

Waar ter inzage?

Het ontwerp van de omgevingsvisie wordt met ingang van vrijdag 4 juni 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  schriftelijk: via de post aan: Gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen, onder vermelding van “Zienswijze Omgevingsvisie gemeente Bergen’’ of;

 • 2.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 072 – 888 0000.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de periode van terinzagelegging worden de ontvangen zienswijzen beantwoord in een Nota van beantwoording. De Nota van beantwoording wordt vervolgens betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie. De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad. Tegen een omgevingsvisie staat geen beroep open.

Bergen, 3 juni 2021