Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 171327Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Jan Deckerstraat 11, 6301 GX Valkenburg

 

De gemeente heeft op 31 mei 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z-HZ-WABO-2021-000350 voor een aanvraag beschikking op locatie Jan Deckerstraat 11, 6301 GX Valkenburg. De vergunning is verleend. Het besluit betreft het wijzigen van de begane grond van winkelfunctie naar woonfunctie.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 •  

  uw naam, adres en telefoonnummer

 •  

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 •  

  het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 •  

  waarom u bezwaar maakt.

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.valkenburg.nl → digitaal loket → bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze website is tevens meer informatie te vinden.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg,Sector BestuursrechtPostbus 9506040 AZ Roermond

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Informele oplossing

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw mr. M.C.M. Meertens, concernjurist, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 043 of via e-mail: info@valkenburg.nl onder vermelding van “ Mediation t.a.v. M. Meertens