Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 170823Beschikkingen | afhandelingKennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, Dijkweg 12 in Andijk (gemeente Medemblik)

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik (gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord).

 

Grondslag: artikel 7.17, vierde lid, van de Wet milieubeheer

 

Onderwerp: Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit

 

Plangebied: Dijkweg 12 in Andijk

 

Doel plan: Op 2 juni 2020 hebben wij de ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling, Diepe injectie zoutwaterreststroom Andijk’ ontvangen. Op 24 maart 2021 hebben wij een aanvulling op de notitie ontvangen. PWN Andijk is voornemens om de SIX-restroom regeneraat middels diepe infiltratie in de ondergrond te brengen in een fysiek geschikte bodemlaag op circa 250 meter onder het maaiveld. Hiervoor moeten een aantal injectieputten worden geboord en faciliteiten (nieuw pompgebouw en plaatsen c.q. vervangen van pompen, het plaatsen van buffertanks en LZF-filtraattanks en het realiseren van langzame zandfilters) worden gerealiseerd op de locatie Andijk.

 

Op 26 mei 2021 is besloten dat er geen milieueffectrapport (mer) hoeft te worden uitgevoerd, omdat er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou kunnen veroorzaken.

 

Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 4 juni 2021 tot en met 15 juli 2021 ter inzage bij de gemeente Medemblik, Dick Ketlaan 21 in Wognum (alleen op afspraak). In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.314534, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

 

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor onderdeel milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r. - beoordelingsbesluit is genomen.