Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2021, 170793Overige overheidsinformatieGemeente Waadhoeke - ontwerp Bodemvisie ter inzage

Na een zorgvuldig proces van een jaar is het ontwerp van de Bodemvisie Waadhoeke klaar. De ontwerp Bodemvisie: “De bodem maakt wie we zijn, we komen namelijk van de klei” ligt vanaf woensdag 2 juni zes weken ter inzage. Wilt u reageren? Dat kan tot en met dinsdag 13 juli.

Inhoud ontwerp Bodemvisie:

De Bodemvisie gaat over de bodem en ondergrond in Waadhoeke, waarbij een onderverdeling is gemaakt in de te onderscheiden bodemlagen. De visie is gebaseerd op de bestaande situatie binnen het gemeentelijke grondgebied. Daarover heeft afstemming met diverse betrokken ketenpartners plaatsgevonden en ook is de gelegenheid geboden om mee te praten of bij te dragen aan het thema. Uiteindelijk is de opgehaalde informatie uitgewerkt tot een integrale visie. Kern van de visie vormt het basisprincipe om de bodem te beschermen, te benutten en te verbeteren. Vanuit dat principe, de aanwezige situatie en de geïdentificeerde opgaven voor dit gebied zijn de volgende elf speerpunten geformuleerd:

Beschermen:

1. Bewust omgaan met het gebruik van zoet grondwater;

2. Behoud van een schone bodem en inzetten op circulaire economie;

3. Beschermen en beheren archeologische en aardkundige waarden;

4. Ondergrondse infrastructuur volwaardig meenemen in planproces;

Benutten:

5. Vitale bodem afgestemd op het gebruik;

6. Inzetten adviesrecht voor mijnbouwactiviteiten;

7. Faciliteren veilige en verantwoorde toepassing aardwarmte (geothermie);

8. Stimuleren toepassen systemen voor warmte en koude opslag in de bodem;

Verbeteren:

9. Nader onderzoek en vergroten bewustwording verziltingsvraagstukken;

10. Aandacht voor verbeteren biodiversiteit en bodemleven;

11. Ontwikkeling kennis en voorlichting bodemvraagstukken.

Met de Bodemvisie wordt een belangrijke aanzet gerealiseerd om, samen met inzet van alle betrokken partijen, te komen tot een gezonde, veilige, vitale en goed benutte bodem in Waadhoeke. De komende jaren zal dit verder ingevuld moeten gaan worden. Daarbij dient deze visie ook als essentiële bouwsteen voor de bodem en ondergrond te worden betrokken bij de gemeentelijke omgevingsvisie.

Vervolg:

Nadat de ontwerp Bodemvisie ter inzage heeft gelegen, kunnen de toelichtingen – afhankelijk van de reacties - in de uiteindelijke Bodemvisie worden verwerkt. Daarna wordt het stuk behandeld en vastgesteld in de gemeenteraad.

Ter inzage termijn:

De ontwerp Bodemvisie ligt voor 6 weken ter inzage. Het document is digitaal als bijlage bij dit bericht te raadplegen via de volgende link: Ontwerp Bodemvisie C19044. De termijn van inzage loopt van woensdag 2 juni tot en met dinsdag 13 juli 2021.

Zienswijze indienen:

Wilt u reageren? Stuur dan uw brief naar:

Gemeente Waadhoeke T.a.v. College van B&W

Postbus 58 8800 AB Franeker

Mailen mag natuurlijk ook, naar: info@waadhoeke.nl

Doet u dit uiterlijk op dinsdag 13 juli 2021.