Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 170778Plannen | ruimtelijkGemeente Amsterdam - ontwerp-parapluplanbestemmingsplan - Grondwaterneutrale Kelders

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 18 mei 2021 het ontwerp-paraplubestemmingsplan Grondwaterneutrale Kelders vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het ontwerp-parapluplan Grondwaterneutrale kelders heeft betrekking op de vigerende bestemmingsplannen binnen het gehele grondgebied van de gemeente Amsterdam. De grens van het ontwerp-parapluplan valt samen met de gemeentegrens.

Het ontwerp-parapluplan is een vertaling van het Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam in een juridisch planologisch kader. Het doel van het ontwerp-paraplubestemmingsplan is om te zorgen dat alle kelderbouwaanvragen in Amsterdam moeten voldoen aan de eis van grondwaterneutraliteit.

Het doel van het Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam is het voorkomen van negatieve effecten van (cumulatieve) aanleg van kelders op de stand en de stroom van het grondwater.

Terinzagelegging

Het ontwerp-paraplubestemmingsplan Grondwaterneutrale Kelders met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 3 juni 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

  • het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam.

In verband met het Corona-virus verzoeken wij u te bellen met 14020 voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien.

Het ontwerp-paraplubestemmingsplan Grondwaterneutrale Kelders met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.GA2102PBPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp-paraplubestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. mevrouw G. van der Kuil.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, tel.nr: 14020 en vragen naar mevrouw G. van der Kuil.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 2 juni 2021

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester