Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers

(artikel 4 Afvalstoffenverordening IJsselstein 2019)

 

Zaaknummer: 969300

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein,

Besluiten vast te stellen:

1. het ontwerplocatieplan voor de wijk zuid en;

2. de individuele ontwerplocaties ondergrondse restafvalcontainers; een en ander zoals aangegeven in de bijlagen bij dit besluit.

 

 

IJsselstein, 1 juni 2021

 

Burgemeester en wethouders van IJsselstein

 

drs. P.C.M. van Elteren, gemeentesecretaris

 

mr. P.J.M. van Domburg, burgemeester

 

Zienswiizeprocedure

 

Op dit besluit is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat met ingang van de datum van het ter inzage leggen van dit ontwerpbesluit (vrijdag 4 juni 2021) gedurende een periode van zes weken zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De laatste dag van de hiervoor genoemde termijn is donderdag 16 juli 2021.

 

 

 

 

Naar boven