Gemeenteblad van De Wolden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De WoldenGemeenteblad 2021, 168370BeleidsregelsTijdelijke Subsidieregeling Frisse start na corona voor dorpshuizen

Het College van de gemeente De Wolden ;

Overwegende dat:

het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van de sociale infrastructuur, met name in de buurt- en dorpshuizen, van de gemeente De Wolden.

Besluit op grond van:

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening De Wolden 2015, zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015.

Vast te stellen de:

 

Subsidieregeling frisse start na corona voor dorpshuizen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening De Wolden 2015 zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015;

 • b.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie ten behoeve van bepaalde activiteiten;

 • c.

  organisatie: de vrijwilligersorganisatie of professionele organisatie die de te subsidiëren activiteit organiseert;

 • d.

  vrijwilligersorganisatie: een organisatie waarvan het bestuur uit vrijwilligers bestaat en waarvan de coördinatie en uitvoering van de activiteiten, behoudens die activiteiten waarvoor vanuit het oogpunt van veiligheid en/of specialisme een professionele inzet is opgelegd, door vrijwilligers geschieden.

Artikel 2 Beleidsdoel

Het doel van deze subsidieregeling is om activiteiten in of rondom dorpshuizen te stimuleren, zodat maatschappelijke en sociaal culturele activiteiten weer plaats kunnen vinden op het moment dat dit weer veilig kan worden georganiseerd.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het beheer, onderhoud en exploitatie van een dorpshuis in de gemeente De Wolden.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten die plaatsvinden in en/of rondom een dorpshuis in gemeente De Wolden.

 • 2.

  De aanvrager (dorpshuisvereniging of -stichting) betrekt bij de organisatie van deze activiteiten andere vrijwilligersorganisaties, verenigingen of groepen.

 • 3.

  Wanneer geplande activiteiten in 2021 als gevolg van coronamaatregelingen niet plaats kunnen vinden, mag de subsidie worden ingezet voor activiteiten in 2022.

Artikel 5 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De organisatie dient zijn aanvraag in bij het college op een daarvoor bestemd aanvraagformulier en begrotingsformat.

 • 2.

  De organisatie kan maximaal één aanvraag indienen. Een aanvraag bestaat uit meerdere activiteiten en er is sprake van samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties.

 • 3.

  Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juni 2021 tot 1 november 2021.

Artikel 6 Beslistermijn

Binnen zes weken na het indienen van een volledige aanvraag ontvangt de aanvrager de vaststelling- of afwijzingsbeschikking.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 50.000,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal € 3.570,- per aanvraag.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien subsidiemiddelen worden ingezet voor het dekken van structurele kosten of vaste lasten.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2021.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2021.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Subsidieregeling Frisse start na corona voor dorpshuizen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 mei 2021.

 

de secretaris, de burgemeester,

V. Gosselink-van Dijk, R. de Groot