Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2021, 166766Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp-aan- en -toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Nieuw-Vennep Linquenda, Rijsenhout en Vijfhuizen, zaaknummer 4470100

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

Overwegende,

 

 • 1.

  · dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • 2.

  dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • 3.

  dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • 4.

  dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • 5.

  dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd.

 • 6.

  dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • 7.

  dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Nieuw-Vennep Linquenda, Rijsenhout en Vijfhuizen is opgesteld waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) verzamelcontainers zijn opgenomen;

 • 8.

  dat belanghebbenden worden geïnformeerd via een brief en/of via www.officielebekendmakingen.nl over de voorgenomen aan- en toewijzing van de containerlocaties opgenomen in het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit, waarop men als belanghebbende binnen 6 weken na publicatie met een zienswijze kan reageren (procedure afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht);

gelet op:

 • 1.

  · het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  het bepaalde in artikel 17 en 22 van de ‘Afvalstoffenverordening Haarlemmermeer 2006’;

 • 3.

  het Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020.

   

Besluit:

 • 1.

  1. de locaties opgenomen in het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Nieuw-Vennep Linquenda, Rijsenhout en Vijfhuizen aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen).

 • 2.

  de locaties opgenomen in het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst toewijzing restafvalcontainer VANG 1e uitrol.pdf’ (externe bijlage);

 • 3.

  het aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

   

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de clustermanager Beheer & Onderhoud

 

R.R. Klinkenberg

 

Externe bijlagen:

 • 1.

  Buitenkaag Zweilandstraat.pdf

 • 2.

  Burgerveen Leimuiderdijk.pdf

 • 3.

  Cruquius Oude Spaarneweg.pdf

 • 4.

  Nieuw-Vennep Kalslagerring 111-367.pdf

 • 5.

  Nieuw-Vennep Kalslagerring 411-667.pdf

 • 6.

  Rijsenhout Jolweg, Verremeer.pdf

 • 7.

  Rijsenhout Heermanszwet, Loefzijde.pdf

 • 8.

  Vijfhuizen Bastion, Kroonwerk, Ravelijn, Voorgracht.pdf

 • 9.

  Vijfhuizen Bolwerk.pdf

 • 10.

  Vijfhuizen Liniewal.pdf

 • 11

  Vijfhuizen Schans.pdf

 • 12

  Vijfhuizen Spieringweg.pdf

 • 13

  Vijfhuizen Vesting.pdf

 • 14

  Vijfhuizen Waterlinie.pdf

 • 15

  Lijst toewijzing restafvalcontainer VANG 1e uitrol.pdf

Datum: 28-5-2021

 

Terinzagelegging

 

Het ontwerp-aan- en -toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van het raadhuis. Gedurende zes weken na de eerste dag dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt (=de dag na deze publicatie), kunnen belanghebbenden al hun zienswijzen schriftelijk en mondeling kenbaar maken bij de gemeente.

In verband met corona vragen wij het ontwerp-aan- en -toewijzingsbesluit zoveel mogelijk digitaal in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sturen wij na een telefonisch verzoek digitaal een exemplaar toe. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het ontwerp-aan- en -toewijzingsbesluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Gedurende de inzagetermijn kan elke belanghebbende tegen dit ontwerp een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. cluster Beheer & Onderhoud, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp onder vermelding van zaaknummer 4470100. Mondeling kan dit via telefoonnummer 0900-1852. Daarna worden de zienswijzen afgewogen en nemen wij een definitief besluit.