Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 166219BeleidsregelsNadere regel stimulering energiebesparing en duurzame energie

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 25 mei 2021:

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

 

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

Nadere regel stimulering energiebesparing en duurzame energie

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Energietransitie: de overgang van een energiesysteem, gebaseerd op voornamelijk fossiele energiebronnen, naar een klimaatneutraal energiesysteem, gebaseerd op voornamelijk hernieuwbare energiebronnen.

 • 2.

  Vrijwilligersorganisatie: coöperatie, stichting of vereniging waarvan het bestuur uitsluitend uit vrijwilligers bestaat.

 • 3.

  Verduurzaming: activiteiten die leiden tot een reductie van CO2-uitstoot.

 • 4.

  Duurzame energie: energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is onder andere energie uit wind, water, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

 

Artikel 2. Beleidsdoel

Het versnellen van de energietransitie door:

 • a.

  Het vergroten van de bewustwording onder inwoners, bedrijven en andere organisaties in de gemeente Moerdijk over de noodzaak van energiebesparing en het opwekken en gebruiken van duurzame energie;

 • b.

  Het stimuleren van deze doelgroepen om hun energiegebruik te verduurzamen door energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.

 

 

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan organisaties voor het uitvoeren van alle volgende typen activiteiten die bijdragen aan het beleidsdoel in artikel 2:

 • a.

  Het geven van informatie en advies;

 • b.

  Het organiseren van campagnes;

 • c.

  Het organiseren van evenementen;

 • d.

  Het organiseren en in standhouden van netwerken van inwoners en organisaties.

 

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • a.

  De organisatie heeft als doel zich in te zetten voor de versnelling van de lokale energietransitie ten behoeve van de Moerdijkse gemeenschap;

 • b.

  De organisatie is gevestigd in de gemeente Moerdijk;

 • c.

  De organisatie kan uitvoering geven aan alle in artikel 3 genoemde activiteiten.

 

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op de in artikel 6 lid twee van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk genoemde gegevens, moet een aanvraag de volgende informatie bevatten:

  • a.

   Een activiteitenplan voor de looptijd van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • b.

   De statuten van de organisatie waaruit de doelstelling of doelstellingen van de organisatie blijkt of blijken. De subsidieaanvraag moet ingediend zijn vóór 1 juli 2021.

 

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

Het maximale toe te wijzen subsidiebedrag per aanvraag bedraagt EUR 35 000 per kalenderjaar.

 

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1.

  De activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd dienen in kalenderjaar waarvoor de subsidie is aangevraagd worden gerealiseerd.

 • 2.

  In het eerste kwartaal na het kalenderjaar waarvoor subsidie is verstrekt, dient een evaluatie plaats te vinden tussen de subsidieontvanger en de gemeente over de effectieve inzet van de ontvangen subsidie. De subsidieontvanger levert hiervoor een jaarverslag aan, inclusief een financiële verantwoording, met de activiteiten in het kalenderjaar waarvoor subsidie is ontvangen.

 • 3.

  Het college kan aanvullende voorschriften opleggen in de subsidiebeschikking.

 • 4.

  De aanvrager spant zich in om ook via andere bronnen dan deze subsidieregeling gelden te verwerven en die in te zetten voor het realiseren van het in deze nadere regel genoemde beleidsdoel.

 

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangt van de volledige aanvraag.

 

Artikel 9. Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld .

 

Artikel 10. Looptijd

De looptijd van de regeling is tot 31 december 2021.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  De nadere regel treedt in werking op de dag na publicatie;

 • 2.

  De nadere regel wordt aangehaald als ‘Nadere regel Stimulering energiebesparing en duurzame energie’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 25 mei 2021.

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….