Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2021, 16614Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit hondenregels Almere 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

Gelet op artikel 2:54 en 2:55 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

 

Besluit

 

Met betrekking tot hondenkaarten

De gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit horende kaarten aan te wijzen als gebieden waar:

 • Honden los mogen lopen, zoals bedoeld in artikel 2:54 van de Algemene Plaatselijke Verordening Almere 2011;

 • Honden niet aanwezig mogen zijn, zoals bedoeld in artikel 2:54 van de Algemene Plaatselijke Verordening Almere 2011;

 

Met betrekking tot overige algemene uitgangspunten voor honden in Almere

Tenzij anders aangegeven op de genoemde kaarten, die onderdeel zijn van dit besluit, besluit het college om op stranden de volgende aanwijzing te doen, zoals bedoeld in artikel 2:54 van de Algemene plaatselijke verordening Almere 2011:

 • Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart van ieder jaar mogen honden op stranden loslopen. In de rest van het jaar zijn honden op stranden niet toegestaan, vanwege de openbare gezondheid van overige strandbezoekers.

 • Uitzondering op deze regel zijn de stranden die op de genoemde kaarten zijn aangegeven als losloopgebied.

 

Overige bepalingen

 • i.

  Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het is bekendgemaakt;

 • ii.

  Op dezelfde dag worden de eerdere besluiten tot aanwijzing van hondenlosloopgebieden en gebieden waar honden niet mogen komen ingetrokken.

 

 

12 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Almere,

 

 

de secretaris, de burgemeester,

R. Wielinga F.M. Weerwind

 

 

 

TOELICHTING

AANWIJZINGSBESLUIT HONDENREGELS ALMERE 2021

 

ALGEMEEN

Aanwezigheid en aanlijnen van honden in de openbare ruimte

In de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (hierna de APV) is opgenomen dat honden binnen de bebouwde kom moeten zijn aangelijnd. Ook is opgenomen dat honden niet mogen verblijven op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats. Op de weg moeten honden zijn voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

In artikel 2:54 van de APV is opgenomen dat het college plekken kan aanwijzen waar:

 • Honden niet hoeven te worden aangelijnd (losloopgebieden).

 • Honden niet mogen komen (verbodsgebieden).

Artikel 2:54, lid 1 onder d en e, geeft ook de mogelijkheid om de aanlijnplicht buiten de bebouwde kom te laten gelden en verbodsgebieden in te stellen.

Het college doet dit van oudsher via een Aanwijzingsbesluit hondenregels met daarbij een hondenkaart. Het besluit dat tot op heden van kracht was is verouderd. Daarom wordt met dit aanwijzingsbesluit het bestaande aanwijzingsbesluit ingetrokken en een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

 

Aanwezigheid en aanlijnen van honden in de openbare ruimte

In de APV is ook bepaald dat degene die zich binnen de bebouwde kom met een hond op een openbare plaats begeeft, verplicht is om opruimmiddelen voor hondenuitwerpselen bij zich te dragen. Ook is men verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd. Onder geëigende opruimmiddelen wordt verstaan: een hondenpoepschep of een (wegwerp)zakje.

In artikel 2:55 tweede lid van de APV is opgenomen dat het college binnen de bebouwde kom plekken kan aanwijzen waar opruimen niet noodzakelijk is. Ook regelt het artikel dat het college buiten de bebouwde kom plekken kan aanwijzen waar de opruimplicht van toepassing is.

 

BIJZONDERHEDEN AANWIJZINGSBESLUIT 2020

In afwijking van het voorgaande aanwijzingsbesluit bevat het Aanwijzingsbesluit hondenregels Almere 2020 twee kaarten die integraal onderdeel uitmaken van het aanwijzingsbesluit:

 • Een kaart met losloopgebieden;

 • Een kaart met verbodsgebieden.

In vergelijking met de voormalige hondenkaart is het aantal verbodsgebieden sterk gereduceerd. Als gevolg van de algehele opruimplicht (en plicht tot het dragen van zakjes) is het belang van de openbare orde en openbare gezondheid anders geworden. Zolang mensen zich houden aan de opruimplicht is een verbod in veel gevallen niet nodig vanuit het algemene belang. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld de speelplaatsen en centrumgebieden. Deze zijn op de genoemde kaart met verbodsgebieden weergegeven.

 

HANDHAVING EN GEDRAG

Inwoners en anderen in Almere zijn mede verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Ook zijn inwoners er zelf voor verantwoordelijk dat hun hond geen gevaar vormt voor anderen (mens en dier).

Ook de gemeente draagt haar steentje bij. Bijvoorbeeld door mensen te informeren over het belang van een schone openbare ruimte en reiniging van plekken die vervuild raken. Een duidelijk aanwijzing (hondenkaart) vormt daarin een basis. Borden die regels duidelijk maken vormen een aanvulling daarop. Daarmee maakt de gemeente kenbaar wat wel/niet mag.

Daar waar de gemeente overtredingen constateert zal ze mensen hierop aanspreken en handhaven waar nodig. Hierbij wordt redelijkheid in acht genomen.

 

Bent u het niet eens met het besluit?

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Almere, t.a.v. de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, Postbus 200, 1300 AE Almere. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente Almere. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een organisatie/advocaat kan ook een bezwaarschrift indienen. Daarvoor dient gebruik gemaakt te worden van eHerkenning.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

 

Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? De ontvangstbevestigingen worden via de Berichtenbox verstuurd. Houd deze daarom goed in de gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op www.mijnoverheid.nl