Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 165931Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Anemonelaan 2 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van mechanische ventilatie Basisschool De Meent te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 8 juli 2021.

Ons kenmerk: 157068

Locatie(s)

Anemonelaan 2