Algemene Subsidieverordening Zwolle

Gemeente Zwolle, bekendmaking wijziging Algemene Subsidieverordening Zwolle.

De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 25 mei 2021 besloten een wijziging in de Algemene Subsidieverordening Zwolle vast te stellen. Het betreft een wijziging in hoofdstuk 29, deelverordening Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Deze deelverordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2021.

HOOFDSTUK 29 HUMAN CAPITAL AGENDA- ONTWIKKELFONDS REGIO ZWOLLE

 

Inleiding

Regio Zwolle is dé regio waar inwoners en bedrijven de ruimte krijgen voor groei. Om deze groei mogelijk te maken is het van belang dat elke inwoner zijn of haar talenten ontwikkelt en benut om samen een krachtige arbeidsmarkt te vormen. Daarmee wordt de regio steeds sterker en blijven minder mensen aan de kant staan. En wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren. Op deze manier kan het welvaartsniveau voor iedereen stijgen.

 

Dat gaat niet vanzelf: om groeikansen voor de regio te kunnen benutten en uitdagingen – nu en in de toekomst – aan te kunnen, zijn voldoende en geschikte werknemers nodig, die beschikken over de vaardigheden en flexibiliteit om te kunnen omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt. Het is van belang dat iedereen de kans krijgt om te participeren op de arbeidsmarkt. Sinds 2017 werkt de regio, via de Human Capital Agenda, hierna te noemen HCA, aan het optimaliseren en transformeren van de werking van de arbeidsmarkt. De HCA gaat daarbij uit van de drie pijlers beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit.

 

Onderdeel van deze agenda is het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Met dit fonds wordt het stimuleren van investeringen in mensen (menselijk kapitaal) in de Regio Zwolle beoogd. Het fonds is gevuld met publieke middelen en is bedoeld om te investeren in de scholing en ontwikkeling van mensen ter bevordering van hun positie op (of naar) de arbeidsmarkt. Het Ontwikkelfonds onderscheidt verschillende routes, voor inwoners, individuele werkgevers en samenwerkende werkgevers. Deze verordening geeft de richtlijnen en criteria voor de inzet van dit fonds.

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 29:1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Beschikbaarheid: Beschikbaarheid van voldoende geschikte en gekwalificeerde mensen voor de regionale arbeidsmarkt.

 • b.

  Cofinanciering: Het college verstrekt subsidie voor een deel van de subsidiabele kosten. Het overige deel van de subsidiabele kosten betreft een bijdrage van de aanvrager geleverd in geld of ‘in kind’.

 • c.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle.

 • d.

  Dagelijks Bestuur HCA: Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de Tafel van Regio Zwolle en wordt gevormd door vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, werkgevers en onderwijs. Het Dagelijks Bestuur HCA adviseert het college over subsidieaanvragen die op grond van deze verordening worden ingediend.

 • e.

  Erkende onderwijsinstelling en/of opleiding: Een onderwijsinstelling of opleiding die genoemd is op één van de drie lijsten van het ministerie van OCW met registeropleidingen voor mbo, hbo en WO, dan wel een Cedeo-, NRTO- of CRKBO-erkenning heeft. Het college kan andere branche specifieke opleidingen of branche specifieke certificeringen van opleidingen toestaan. De drie lijsten zijn te raadplegen via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-vind-ik-een-overzicht-van-erkende-opleidingen.

 • f.

  Human Capital Agenda (hierna: HCA): Regionaal programma waarbinnen overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen en het UWV Werkbedrijf hun krachten bundelen ten behoeve van een goed werkende arbeidsmarkt, waarin beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit de pijlers zijn.

 • g.

  Inclusiviteit : Iedereen krijgt de kans om te participeren op de arbeidsmarkt, zijn talenten te ontwikkelen en te benutten.

 • h.

  KOERS-programma: KOERS staat voor kennis, onderzoek, expertise, resultaat en sturing. Binnen het KOERS-programma wordt ingezet op het verzamelen en monitoren van informatie, met als doel om het programma tijdig bij te kunnen sturen, en het doen van onderzoeken op het gebied van arbeidsmarkt en human capital om zo te kunnen komen tot impactvol arbeidsmarktbeleid.

 • i.

  Rechtsvorm: De juridische vorm waarin een onderneming is gegoten.

 • j.

  Regio Deal: Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Het partnerschap met betrekking tot Regio Zwolle is vastgelegd in de Regio Deal Regio Zwolle.

 • k.

  Regionaal Ontwikkelfonds (hierna: Ontwikkelfonds): Dit fonds heeft als doel om investeringen in menselijk kapitaal te stimuleren in de Regio Zwolle. Het fonds is gevuld met publieke middelen en is bedoeld om te investeren in de scholing en ontwikkeling van mensen ter bevordering van hun positie op of naar de arbeidsmarkt.

 • l.

  Regio Zwolle: Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, waarbinnen op basis van regionale opgaven wordt samengewerkt in een netwerk van overheden (gemeenten en provincies), ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Informatie is te vinden op www.regiozwolle.info.

 • m.

  Reviewcommissie: Commissie bestaande uit leden die onafhankelijk en vanuit het werkveld deskundig zijn. De reviewcommissie adviseert inhoudelijk aan het Dagelijks Bestuur HCA over de subsidieaanvragen binnen route 4 Sectortafels en route 5 Experimenteerroute.

 • n.

  Scholing: Onder scholing wordt verstaan: opleiding, cursus, training, ontwikkeltraject. Dit geldt ook voor de woorden in deze verordening waarin het woord scholing is opgenomen.

 • o.

  Sectortafel: Een samenwerkingsverband van werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties), onderwijspartners, sector- en brancheorganisaties, opgericht rondom een specifieke sector, in het kader van de HCA.

 • p.

  Wendbaarheid: Flexibiliteit van mensen om te kunnen omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt (leven lang ontwikkelen).

Artikel 29:2 Subsidiedoel

 • 1.

  Het Ontwikkelfonds is één van de regionale instrumenten binnen de HCA en heeft als doel werkgevers, eigenaren van een rechtsvorm, werknemers en werkzoekenden te stimuleren scholing en ontwikkelingstrajecten te volgen ter versterking van hun arbeidsmarktpositie.

 • 2.

  Met deze subsidieverordening wordt beoogd de extra investeringen in scholing van werkgevers, eigenaren van een rechtsvorm, werknemers, werkzoekenden en voor jongeren en studenten die door omstandigheden geen regulier bekostigde opleiding kunnen volgen, te stimuleren door middel van het verstrekken van een subsidie.

Artikel 29:3 Subsidieroutes

Er zijn vijf routes waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd:

 • 1.

  Route 1 - Inwonersroute: Inwoners, zijnde zowel werknemers als werkzoekenden, kunnen een individuele aanvraag indienen om subsidie te ontvangen voor om-, her-, of bijscholing, met als doel zich te ontwikkelen (leven lang ontwikkelen) en hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.

 • 2.

  Route 2 – Individuele werkgeversroute: Individuele werkgevers en/of eigenaren van een rechtsvorm kunnen voor zichzelf en/of voor één of meer van hun werknemers een aanvraag tot om-, her-, of bijscholing indienen, met als doel zich te ontwikkelen (leven lang ontwikkelen) en hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.

 • 3.

  Route 3 - Samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverbanden kunnen voor één of meer werknemers een aanvraag indienen tot om-, her-, of bijscholing, met als doel in gezamenlijkheid hun werknemers zich te laten ontwikkelen (leven lang ontwikkelen) en hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.

 • 4.

  Route 4 - Sectortafels: Sectortafels kunnen een aanvraag indienen voor één of meerdere projecten ten aanzien van om-, her-, of bijscholing, met als doel leven lang ontwikkelen en scholing binnen de sector te bevorderen. Deze projecten zijn onderdeel van de actieagenda van de sectortafel.

 • 5.

  Route 5 - Experimenteerroute: Samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen voor één of meerdere project(en) ten aanzien van om-, her-, of bijscholing, met als doel leven lang ontwikkelen en scholing binnen de sector te bevorderen. Deze projecten passen niet één-op-één in de routes 1 tot en met 4 maar voldoen wel aan het subsidiedoel van deze verordening.

Artikel 29:4 Vaststelling subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor de genoemde routes een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het college kan de subsidieplafonds bijstellen, wanneer actuele ontwikkelingen hierom vragen.

 • 3.

  De volledige aanvragen worden in de genoemde routes behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 29:5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn:

 • a.

  Directe scholingskosten, zoals cursus-, examen-, boeken- en arrangementskosten. Arrangementskosten zijn de door de opleider verplicht gestelde kosten voor maaltijden, consumpties en overnachtingskosten.

 • b.

  Organisatiekosten, direct gerelateerd aan de scholingsactiviteit, in het geval van het organiseren van scholing vanuit route 3 Samenwerkingsverbanden, met een maximum van € 50,- per werknemer die deelneemt aan de scholingsactiviteit.

 • c.

  Kosten van begeleiding van de scholingsactiviteit met betrekking tot aanpak in het kader van inclusiviteit, met een maximum van 20% van de totale scholingskosten.

 • d.

  Kosten ten behoeve van het opstarten en inrichten van de trajecten ingeval route 4 Sectortafels en route 5 Experimenteerroute, welke direct te relateren zijn aan de scholingsactiviteit, met een maximum van 10% van de totale scholingskosten.

 • e.

  Het college kan de bedragen en percentages zoals genoemd in lid b, c en d van dit artikel herzien.

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn:

 • a.

  Reis- en verblijfskosten, welke geen onderdeel zijn van door de opleider verplicht gestelde reis- en verblijfskosten.

 • b.

  Kosten ten behoeve van hulpmiddelen, zoals laptops, iPads en soortgelijke middelen.

 • c.

  Interne loonkosten met betrekking tot de deelnemers aan de gesubsidieerde scholingsactiviteit.

 • d.

  Overheadkosten.

 • e.

  Kosten gemaakt om de subsidieaanvraag in te dienen.

 • f.

  Het college kan nadere regels opstellen ten aanzien van de niet-subsidiabele kosten.

Artikel 29:6 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college neemt binnen acht weken na indiening van een aanvraag in route 1 Inwoners, route 2 Individuele werkgevers en route 3 Samenwerkingsverbanden een besluit op de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Het college neemt binnen acht weken na het verstrijken van de door het college vastgestelde indieningsdatum een besluit op subsidieaanvragen in route 4 Sectortafels en route 5 Experimenteerroute.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste en tweede lid genoemde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur van de HCA adviseert het college bij het beoordelen van de subsidieaanvragen.

 • 5.

  Het college beslist op de subsidieaanvraag met inachtneming van het advies van het Dagelijks Bestuur van de HCA.

Artikel 29:7 Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie indien:

 • 1.

  de aanvraag betrekking heeft op regulier bekostigd onderwijs.

 • 2.

  de aanvrager voor de activiteit(en) van een subsidieaanvraag in route 3 Samenwerkingsverbanden, route 4 Sectortafels en route 5 Experimenteerroute al tenminste 50% subsidie ontvangt van een gemeente of provincie, onderdeel van Regio Zwolle.

 • 3.

  de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd al voor tenminste 50% vanuit een andere Regio Deal of Human Capital Agenda wordt gesubsidieerd.

 • 4.

  er andere voorliggende voorzieningen volledig toereikend zijn, zoals uit landelijke regelingen of scholingsbijdrage UWV.

 • 5.

  het aangevraagde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk de drempel overschrijdt die opgenomen is in de de-minimisverordening.

 • 6.

  niet wordt voldaan aan het gestelde in deze verordening.

Route 1 – Inwoners

Artikel 29:8 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door: werknemers of werkzoekenden woonachtig in de gemeenten die behoren tot de Regio Zwolle en deelnemen aan het Ontwikkelfonds HCA.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag moet voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend bij het college.

 • 3.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat voor deze route beschikbaar is gesteld.

 • b.

  Een offerte van de opleider, waaruit de kosten voor het scholingstraject blijken.

 • 4.

  Een subsidieaanvraag kan bestaan uit meerdere scholingsactiviteiten.

 • 5.

  Voor dezelfde activiteit wordt maximaal éénmaal subsidie verstrekt.

 • 6.

  Het scholingstraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd start uiterlijk binnen zes maanden na de toekenning van de subsidie. Het college kan in bijzondere situaties hiervoor ontheffing verlenen.

Artikel 29:9 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Aan de aanvrager kan minimaal € 250,- en maximaal € 5.000,- subsidie worden verstrekt gedurende de looptijd van deze regeling.

 • 2.

  De subsidieaanvraag mag bestaan uit meerdere scholingstrajecten. Per scholingstraject wordt een bedrag van minimaal € 250,- aangevraagd.

 • 3.

  Aan de aanvrager kan één keer per kalenderjaar subsidie worden verstrekt. Het college kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.

 • 4.

  De aanvrager kan in meerdere kalenderjaren subsidie aanvragen.

 • 5.

  Het college kan de bedragen genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel herzien, wanneer actuele ontwikkelingen hierom vragen.

Artikel 29:10 Subsidiecriteria inwonersroute

 • 1.

  De subsidieaanvraag betreft een aanvraag tot vakinhoudelijke, functiegerichte, of op transitieopgaven gerichte om-, her- en bijscholing, met als doel de arbeidsmarktpositie van de inwoner te versterken.

 • 2.

  De toegevoegde waarde van de aangevraagde subsidie voor scholing is ter beoordeling van het college. Het college kan nadere regels vaststellen ten aanzien van aanvragen voor specifieke branches, sectoren of opleidingen, indien actuele ontwikkelingen hierom vragen.

 • 3.

  De gewenste scholing is een erkende opleiding en/of wordt gegeven door een erkende opleider of onderwijsinstelling, zoals genoemd in artikel 29:1 lid e.

 • 4.

  Het scholingstraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet binnen achttien maanden afgerond worden na de start van de opleiding. Het college kan in uitzonderlijke gevallen hiervoor ontheffing verlenen.

Artikel 29:11 Aanvraag tot vaststelling

 • 1.

  De subsidieverstrekking tot een maximumbedrag van € 5.000,- wordt direct vastgesteld onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger binnen acht weken nadat de scholing is afgerond een bewijs van deelname en/of certificaat inlevert.

 • 2.

  Het niet voldoen aan de voorwaarde genoemd in lid 1 van dit artikel, kan leiden tot intrekking van de subsidieverstrekking en tot terugvordering van het verstrekte subsidiebedrag bij de subsidieontvanger.

Route 2 – Individuele werkgever

Artikel 29:12 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door: eigenaren van een rechtsvorm met een geldige KvK inschrijving fysiek gevestigd in één van de gemeenten die behoren tot de Regio Zwolle en deelnemen aan het Ontwikkelfonds HCA.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag moet voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend bij het college.

 • 3.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat voor deze route beschikbaar is gesteld.

 • b.

  Een offerte van de opleider, waaruit de activiteit(en) en kosten voor het scholingstraject blijken.

 • c.

  Een uittreksel van de KvK, maximaal 3 maanden oud.

 • 4.

  Een subsidieaanvraag kan bestaan uit meerdere scholingsactiviteiten.

 • 5.

  Voor dezelfde scholingsactiviteit wordt per werknemer en/of per eigenaar van een rechtsvorm maximaal éénmaal subsidie verstrekt.

 • 6.

  Het scholingstraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd start uiterlijk binnen zes maanden na de toekenning van de subsidie. Het college kan in bijzondere situaties hiervoor ontheffing verlenen.

 • 7.

  Het college kan besluiten om bij de subsidieaanvraag een de-minimisverklaring verplicht te stellen.

Artikel 29:13 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Aan de aanvrager kan minimaal € 125,- en maximaal € 2.500,- per werknemer en/of per eigenaar van een rechtsvorm subsidie worden verstrekt gedurende de looptijd van deze regeling.

 • 2.

  Aan de aanvrager wordt per kalenderjaar maximaal € 20.000,- subsidie verstrekt.

 • 3.

  De subsidieaanvraag mag bestaan uit meerdere scholingstrajecten. De subsidiabele kosten per werknemer en/of per eigenaar van een rechtsvorm bedragen minimaal € 250,- per scholingstraject.

 • 4.

  De subsidieverstrekking bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en maximaal de bedragen zoals genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel.

 • 5.

  Het college kan deze vastgestelde bedragen en/of het percentage van de subsidieverstrekking in dit artikel herzien wanneer actuele ontwikkelingen hierom vragen.

Artikel 29:14 Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidieaanvraag betreft een aanvraag tot vakinhoudelijke, functiegericht of op transitieopgaven gerichte om-, her- en bijscholing, met als doel de arbeidsmarktpositie van de eigenaar van een rechtsvorm, werkgever of diens werknemer(s) waarvoor de subsidieaanvraag gedaan wordt te versterken.

 • 2.

  De toegevoegde waarde van de aangevraagde subsidie voor scholing is ter beoordeling van het college. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van aanvragen voor specifieke branches, sectoren of opleidingen, indien actuele ontwikkelingen hierom vragen.

 • 3.

  De gewenste scholing is een erkende opleiding en/of wordt gegeven door een erkende opleider of onderwijsinstelling, zoals genoemd in artikel 29:1 lid e.

 • 4.

  Het scholingstraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet binnen achttien maanden afgerond worden na de start van de opleiding. Het college kan in uitzonderlijke gevallen hiervoor ontheffing verlenen.

 • 5.

  Er kan via deze route maximaal twee keer subsidie worden verstrekt voor dezelfde werknemer en/of eigenaar van een rechtsvorm, gedurende de looptijd van de verordening. Het college kan het aantal subsidieverstrekkingen herzien wanneer actuele ontwikkelingen hierom vragen.

Artikel 29:15 Aanvraag tot vaststelling

 • 1.

  Subsidieverstrekkingen tot een maximumbedrag van € 5.000,- worden direct vastgesteld onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger binnen acht weken nadat de scholing is afgerond een bewijs van deelname en/of certificaat inlevert.

 • 2.

  Het niet voldoen aan de voorwaarde genoemd in het lid 1 van dit artikel, kan leiden tot intrekking van de subsidieverstrekking en tot terugvordering van het verstrekte subsidiebedrag bij de subsidieontvanger.

 • 3.

  Voor subsidiebedragen vanaf € 5.000,- moet binnen vier maanden na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling worden ingediend bij het college.

 • 4.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit de volgende stukken:

 • a.

  Vaststellingsformulier.

 • b.

  Activiteitenverslag: Het activiteitenverslag bestaat uit bewijzen van deelnames en/of certificaten van scholingstraject(en) waarvoor subsidie is verstrekt.

 • c.

  Financieel verslag: Het financieel verslag bestaat uit een totaaloverzicht van de gemaakte scholingskosten waarvoor subsidie is verstrekt. Het overzicht is voor akkoord ondertekend door de werkgever en/of eigenaar van de rechtsvorm. Daarnaast moeten kopieën van facturen en betalingsbewijzen worden ingeleverd. Er hoeft geen samenstellingsverklaring te worden overlegd.

 • d.

  Het college mag in bijzondere omstandigheden gegevens opvragen welke niet staan vermeld onder b en c van dit artikel, maar die wel van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Route 3 – Samenwerkingsverbanden

Artikel 29:16 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag moet voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend bij het college.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd door: een samenwerkingsverband van

 • a.

  twee of meer bedrijven, maatschappelijke organisaties of uitvoeringsorganisaties, of

 • b.

  één of meer bedrijven met een of meer uitkeringsinstanties, brancheorganisaties of fondsen van werkgevers en werknemers, of

 • c.

  één of meer bedrijven met een of meer scholen of erkende opleidingsinstituten, de deelnemers van het samenwerkingsverband hebben een geldige KvK inschrijving. De bedrijven en maatschappelijke organisaties van het samenwerkingsverband zijn fysiek gevestigd in een van de gemeenten die behoren tot Regio Zwolle en deelnemen aan het Ontwikkelfonds HCA.

 • 3.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat voor deze route beschikbaar is gesteld.

 • b.

  Een samenwerkingsovereenkomst, waarin de betrokkenen hun samenwerking bekrachtigen en één van hen aanwijzen als formele aanvrager, genoemd de penvoerder.

 • c.

  Een activiteitenplan.

 • d.

  Een begroting, waarin de kosten voor scholing en overige subsidiabele kosten zijn opgenomen.

 • e.

  Wanneer van toepassing, een offerte van de opleider, waaruit de kosten voor het scholingstraject blijken.

 • f.

  Een uittreksel van de KvK van de penvoerder, maximaal 3 maanden oud.

 • 4.

  Wanneer het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan € 20.000,- moet de formele aanvrager, genoemd de penvoerder, een rechtspersoon zijn.

 • 5.

  Het college kan besluiten om bij de subsidieaanvraag een de-minimisverklaring verplicht te stellen aan deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 29:17 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Aan de aanvrager kan minimaal € 125,- en maximaal € 2.500,- per werknemer subsidie worden verstrekt gedurende de looptijd van deze regeling.

 • 2.

  Aan de aanvrager wordt per kalenderjaar maximaal € 40.000,- subsidie verstrekt.

 • 3.

  De subsidieaanvraag mag bestaan uit meerdere scholingstrajecten. De subsidiabele kosten per werknemer bedragen minimaal € 250,- per scholingstraject.

 • 4.

  De subsidieverstrekking bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten (cofinanciering) en maximaal de bedragen zoals genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel.

 • 5.

  Het college kan deze vastgestelde bedragen en/of het percentage van de subsidieverstrekking in dit artikel herzien, wanneer actuele ontwikkelingen hierom vragen.

Artikel 29:18 Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidieaanvraag betreft een aanvraag tot vakinhoudelijke, functiegerichte of op transitieopgaven gerichte om-, her- en bijscholing, met als doel de arbeidsmarktpositie van de werknemer(s) waarvoor de subsidieaanvraag gedaan wordt te versterken.

 • 2.

  De toegevoegde waarde van de aangevraagde subsidie voor scholing is ter beoordeling van het college. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van aanvragen voor specifieke branches, sectoren of opleidingen, indien actuele ontwikkelingen hierom vragen.

 • 3.

  De gewenste scholing is een erkende opleiding en/of wordt gegeven door een erkende opleider of onderwijsinstelling, zoals genoemd in artikel 29:1 lid e.

 • 4.

  Het scholingstraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet binnen achttien maanden afgerond worden na de start van de opleiding. Het college kan in bijzondere gevallen hiervoor ontheffing verlenen.

 • 5.

  Er wordt via deze route maximaal twee keer subsidie verstrekt voor dezelfde werknemer, gedurende de looptijd van de verordening. Het college kan het aantal subsidieverstrekkingen herzien wanneer actuele ontwikkelingen hierom vragen.

Artikel 29:19 Aanvraag tot vaststelling

 • 1.

  Subsidieverstrekkingen tot een maximumbedrag van € 5.000,- worden direct vastgesteld onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger binnen acht weken nadat de scholing is afgerond een bewijs van deelname en/of certificaat inlevert.

 • 2.

  Het niet voldoen aan de voorwaarde genoemd in het lid 1 van dit artikel, kan leiden tot intrekking van de subsidieverstrekking en tot terugvordering van het verstrekte subsidiebedrag bij de subsidieontvanger.

 • 3.

  Voor subsidiebedragen vanaf € 5.000,- moet binnen vier maanden na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling worden ingediend bij het college.

 • 4.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit de volgende stukken:

 • a.

  Vaststellingsformulier.

 • b.

  Activiteitenverslag: Het activiteitenverslag bestaat uit bewijzen van deelnames en/of certificaten van scholing van de werknemers waarvoor subsidie is verstrekt.

 • c.

  Financieel verslag: Het financieel verslag bestaat uit een totaaloverzicht van scholingskosten waarvoor subsidie is verstrekt. Het overzicht is voor akkoord ondertekend door de penvoerder. Daarnaast moeten kopieën van facturen en betalingsbewijzen worden ingeleverd. Er hoeft geen samenstellingsverklaring of beoordelingsverklaring te worden overlegd.

 • d.

  Het college mag in bijzondere omstandigheden gegevens opvragen welke niet staan vermeld onder b en c van dit artikel, maar die wel van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Route 4 – Sectortafels

Artikel 29:20 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de indieningsdata voor de subsidieaanvragen vast.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag moet voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend bij het college.

 • 3.

  Subsidie kan worden aangevraagd door: een sectortafel, zijnde een samenwerkingsverband van werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties), onderwijspartners, sector- en brancheorganisaties, opgericht rondom een specifieke sector en in het kader van de HCA.

 • 4.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat voor deze route beschikbaar is gesteld.

 • b.

  Een samenwerkingsovereenkomst, waarin de betrokkenen de samenwerking bekrachtigen en een van hen aanwijzen als formele aanvrager genoemd de penvoerder.

 • c.

  Een actieagenda, met daarin een omschrijving van:

 • I.

  De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de HCA.

 • II.

  De concrete acties en interventies die uitgevoerd gaan worden.

 • III.

  Hoe acties en interventies worden gemonitord en hoe de doelen en prestaties in het plan worden gemeten.

 • IV.

  Een begroting, waarin zowel de kosten voor scholing en overige subsidiabele kosten zijn opgenomen.

 • V.

  Waar additionele financiering voor projecten gezocht wordt (meekoppelkansen).

 • 5.

  Wanneer het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan € 20.000,- moet de formele aanvrager, genoemd de penvoerder, een rechtspersoon zijn.

 • 6.

  De reviewcommissie adviseert het Dagelijks Bestuur HCA of de aanvraag voldoet aan het subsidiedoel.

 • 7.

  Het college kan besluiten om bij de subsidieaanvraag een de-minimisverklaring verplicht te stellen aan deelnemers van het samenwerkingsverband van de sectortafel.

Artikel 29:21 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Per sectortafel kan maximaal € 100.000,- subsidie worden verstrekt per kalenderjaar.

 • 2.

  De subsidieverstrekking bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten waarvoor de aanvraag is ingediend (cofinanciering).

 • 3.

  Het college kan de bedragen en/of het percentage van de subsidieverstrekking genoemd in dit artikel herzien, wanneer actuele ontwikkelingen hierom vragen.

Artikel 29:22 Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidieaanvraag betreft een aanvraag voor één of meerdere projecten ten aanzien van vakinhoudelijke, functiegerichte of op transitieopgaven gerichte om-, her-, bijscholing, met als doel leven lang ontwikkelen en scholing binnen de sector te bevorderen.

 • 2.

  Het gevraagde subsidiebedrag moet in verhouding staan tot de activiteit of interventie en de beoogde opbrengsten of resultaten (PxQ), de reviewcommissie adviseert hierover aan het Dagelijks Bestuur HCA.

 • 3.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt dienen uiterlijk afgerond te zijn voor het aflopen van het HCA-programma (31 december 2023). De verkregen subsidie moet eveneens besteed zijn voor het aflopen van het HCA-programma (31 december 2023).

 • 4.

  Met het doen van een aanvraag, committeren sectortafels zich aan deelname aan het KOERS-programma en de monitoring van de HCA.

Artikel 29:23 Aanvraag tot vaststelling

 • 1.

  Subsidieverstrekkingen tot een maximumbedrag van € 5.000,- worden direct vastgesteld onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger binnen acht weken nadat de scholing is afgerond een bewijs van deelname en/of certificaat inlevert.

 • 2.

  Het niet voldoen aan de voorwaarde genoemd in het lid 1 van dit artikel, kan leiden tot intrekking van de subsidieverstrekking en tot terugvordering van het verstrekte subsidiebedrag bij de subsidieontvanger.

 • 3.

  Voor subsidiebedragen vanaf € 5.000,- moet binnen vier maanden na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling worden ingediend bij het college.

 • 4.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit de volgende stukken:

 • a.

  Vaststellingsformulier.

 • b.

  Activiteitenverslag: Dit betreft een verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten uit de actieagenda waarvoor subsidie is verstrekt.

 • c.

  Financieel verslag: Dit financieel verslag bestaat uit een totaaloverzicht van de gemaakte kosten van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. Het overzicht is voor akkoord ondertekend door de penvoerder. Daarnaast moeten kopieën van facturen en betalingsbewijzen worden ingeleverd. Er hoeft geen samenstellingsverklaring of beoordelingsverklaring te worden overlegd.

 • d.

  Het college mag in bijzondere gevallen gegevens opvragen welke niet staan vermeld onder b en c van dit artikel, maar die wel van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Route 5 – Experimenteerroute

Artikel 29:24 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de indieningsdata voor de subsidieaanvragen vast.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag moet voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend bij het college.

 • 3.

  Subsidie kan worden aangevraagd door: werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties), onderwijspartners, sector- en brancheorganisaties of een samenwerkingsverband daarvan.

 • 4.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat voor deze route beschikbaar is gesteld.

 • b.

  Een samenwerkingsovereenkomst, waarin de betrokkenen de samenwerking bekrachtigen en één van hen aanwijzen als formele aanvrager, genoemd de penvoerder.

 • c.

  Een plan van aanpak, met daarin een omschrijving van:

 • I.

  De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de HCA.

 • II.

  De concrete acties en interventies die uitgevoerd gaan worden, in de vorm van een pilot.

 • III.

  Een toelichting op het experimentele en systeem doorbrekende karakter van de activiteit(en).

 • IV.

  Hoe de activiteiten gemonitord gaan worden en hoe de doelen en prestaties in het plan gemeten worden.

 • V.

  Een begroting, waarin de kosten voor scholing en overige subsidiabele kosten zijn opgenomen.

 • VI.

  Waar additionele financiering voor projecten gezocht wordt (meekoppelkansen).

 • 5.

  Wanneer het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan € 20.000,- moet de formele aanvrager, genoemd de penvoerder, een rechtspersoon zijn.

 • 6.

  De reviewcommissie adviseert aan het Dagelijks Bestuur HCA of de aanvraag voldoet aan het subsidiedoel.

 • 7.

  Het college kan besluiten om bij de subsidieaanvraag een de-minimisverklaring verplicht te stellen aan deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 29:25 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Aan de aanvrager kan per kalenderjaar maximaal € 100.000,- subsidie worden verstrekt.

 • 2.

  De subsidieverstrekking bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten waarvoor de aanvraag is ingediend (cofinanciering).

 • 3.

  Het college kan deze vastgestelde bedragen en/of het percentage van de subsidieverstrekking genoemd in dit artikel herzien, wanneer actuele ontwikkelingen hierom vragen.

Artikel 29:26 Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidieaanvraag betreft een aanvraag voor één of meerdere scholingsprojecten, met als doel de werking van de arbeidsmarkt en/of leven lang ontwikkelen in de regio te bevorderen.

 • 2.

  De aanvrager heeft de aanvraag afgestemd met het beleidsprogrammateam HCA Regio Zwolle.

 • 3.

  Het gevraagde subsidiebedrag moet in verhouding staan tot de activiteit of interventie en de beoogde opbrengsten of resultaten (PxQ), de reviewcommissie adviseert hierover aan het Dagelijks Bestuur HCA.

 • 4.

  De activiteiten waarvoor subsidie verstrekt is dienen uiterlijk afgerond te zijn voor het aflopen van het HCA-programma (31 december 2023). De verkregen subsidie moet eveneens besteed zijn voor het aflopen van het HCA-programma (31 december 2023).

 • 5.

  Met het doen van een aanvraag , committeren aanvragers in de experimenteerroute zich aan deelname aan het KOERS-programma en de monitoring van de HCA.

Artikel 29:27 Aanvraag tot vaststelling

 • 1.

  Subsidieverstrekkingen tot een maximumbedrag van € 5.000,- worden direct vastgesteld onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger binnen acht weken nadat de scholing is afgerond een bewijs van deelname en/of certificaat inlevert.

 • 2.

  Het niet voldoen aan de voorwaarde genoemd in het lid 1 van dit artikel, kan leiden tot intrekking van de subsidieverstrekking en tot terugvordering van het verstrekte subsidiebedrag bij de subsidieontvanger.

 • 3.

  Voor subsidiebedragen vanaf € 5.000,- moet binnen vier maanden na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling worden ingediend bij het college.

 • 4.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit de volgende stukken:

 • a.

  Vaststellingsformulier.

 • b.

  Activiteitenverslag: Het activiteitenverslag bestaat uit een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd en waarvoor subsidie is verstrekt.

 • c.

  Financieel verslag: Het financieel verslag bestaat uit een totaaloverzicht van de gemaakte kosten van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. Het overzicht is voor akkoord ondertekend door de penvoerder. Daarnaast moeten kopieën van facturen en betalingsbewijzen worden ingeleverd. Er hoeft geen samenstellingsverklaring of beoordelingsverklaring te worden overlegd.

 • d.

  Het college mag gegevens opvragen welke niet staan vermeld onder b en c van dit artikel, maar die wel van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 29:28 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen en de doelstelling van deze verordening.

Slotbepalingen

Artikel 29:29 Overgangsregeling

 • 1.

  Op aanvragen die zijn ingediend voor het in werking treden van deze verordening blijft de verordening van 7 september 2020 van toepassing.

Artikel 29:30 Evaluatie

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening wordt jaarlijks geëvalueerd.

 • 2.

  Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie kan het college nadere regels vaststellen ten aanzien van de uitvoering van deze subsidieverordening.

Artikel 29:31 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2021.

 • 2.

  Deze verordening eindigt op 31 december 2023, tenzij de verordening eerder wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 mei 2021,

P. Snijders, voorzitter

M. Zweers, plaatsvervangend griffier

Naar boven