Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2021, 163999Overige besluiten van algemene strekkingBoudewijnskerke 50 Zoutelande, exploitatieovereenkomst

 

De exploitatieovereenkomst is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere aangegaan met initiatiefnemers en betreft de percelen grond gelegen aan Boudewijnskerke 50 in Zoutelande, kadastraal bekend als gemeente Valkenisse, sectie E, nummers 1576 en 1907.

 

Zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst:

 • Het initiatief/bouwprogramma

  Het initiatief betreft het realiseren van een uitbreiding van het bestaande kleinschalig kampeerterrein van 15 standplaatsen naar 25 standplaatsen, waarvan 5 permanente standplaatsen.

 • Ruimtegebruik van het exploitatiegebied

  Het kleinschalig kampeerterrein wordt landschappelijk ingepast, zodanig dat dit past binnen de daarvoor in het bestemmingsplan opgenomen regels: een dichtbegroeide beplantingsstrook van minimaal 7 meter met streek-en gebiedseigen soorten, waardoor het totale kleinschalig kampeerterrein gedurende het gehele jaar aan het zicht vanuit de omgeving wordt onttrokken en deze ook duurzaam in stand wordt gehouden door een adequaat beheer.

 • Andere niet-financiële afspraken

  Naast taken en verantwoordelijkheden van partijen geeft de overeenkomst een regeling over de samenwerking (uitgangspunten, over te leggen stukken e.d.) en over overige gebruikelijke bepalingen zoals onder andere de planning, overleg, publiekrechtelijk voorbehoud, duur van de overeenkomst en geschillenregeling.

 • Hoogte van de exploitatiebijdrage

  De kosten worden in rekening gebracht. Tevens zal de eventueel voor rekening van de gemeente komende planschade ex. Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening door exploitanten worden vergoed.

 

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt in verband met het coronavirus uitsluitend op afspraak en dan alleen voor urgente zaken. Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl

 

Domburg, 2 juni 2021,

Burgemeester en wethouders van Veere