Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 163969Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan Graafsebaan 35 Heesch

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 20 mei 2021 het bestemmingsplan ‘Graafsebaan 35 Heesch’ heeft vastgesteld.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van één woning aan de noordzijde van het perceel en het verplaatsen van het (thans onbebouwde) bouwvlak aan de zuidzijde van het perceel. Het plan is ongewijzigd vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 3 juni 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPGraafsb35Heesch-VG01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In de schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 2 juni 2021