Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 161920Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Stede Broec

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Stede Broec op 27 mei 2021 heeft besloten om op grond van de artikelen 4 en 5 van de Wvg percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Het gaat om een zestal percelen gelegen aan de Voetakkers en Raadhuislaan in Grootebroek. De bij de aanwijzing betrokken percelen zullen in de toekomst getransformeerd worden naar een recreatie- en sportlandschap.

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 van de Wvg op 8 april 2021 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant van 28 mei 2021 te weten op 29 mei 2021.

Ter inzage legging

Het raadsbesluit d.d. 27 mei 2021 ligt samen met de bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen of perceelsgedeelten, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar en/of beperkt gerechtigden, en overige relevante gegevens, met ingang van 29 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Bovenkarspel. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.stedebroec.nl/afspraak-maken. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 14 0228. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.stedebroec.nl en op de website www.officielebekendmakingen.nl. Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceelgedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Stede Broec moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot bestendiging van het voorkeursrecht in werking treedt.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 29 mei 2021 (de dag na publicatie in de Staatscourant) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de gemeenteraad. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel.

Indien belanghebbende er reeds voor gekozen hebben om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende niet tweemaal bezwaar dient te maken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningen rechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Noord Holland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

Bovenkarspel, 28 mei 2021

 

Burgemeester en wethouders van Stede Broec