Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 2 juni 2021

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt schriftelijk.

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van * en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Vaststellen Raadsbesluit met motivering over Ontwerpverklaring weigering van verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een onbemand tankstation, Technykwei 12 in Joure

Voorstel: Het raadsbesluit met motivering over Ontwerpverklaring weigering van verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een onbemand tankstation, Technykwei 12 in Joure vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 3 B.

 •  

 

6 D.

Vaststellingsprocedure bestemmingsplan Boornzwaag - Langweerder Wielen

Voorstel:

 • 1.

  De nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Boornzwaag-Langweerder Wielen’ vast te stellen;

 • 2.

  Het bestemmingsplan Boornzwaag - Langweerder Wielen met planid. NL.IMRO.1940.BOO19LANGWWIELEN-VA01 gewijzigd vast te stellen;

 • 3.

  Geen exploitatieplan vast te stellen

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 4 B.

 •  

 

7 D.

Vaststelling RES 1.0

Voorstel: In te stemmen met de RES 1.0, inclusief het Friese bod van 3,0 TWh aan grootschalige duurzame energie

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 5 B.

 •  

 

8 D.

(Meerjaren)b egroting Recreatieschap Marrekrite 2022-2025

Voorstel: Kennis te nemen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 van recreatieschap Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze

Over dit voorstel is door de fractie Holtrop-Hoekstra bij het Petear op 17 mei 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 6 B.

 •  

 

9 D.

Wijzigen gemeenschappelijke regeling F UMO

Voorstel: Kennis nemen van het voorstel tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling FUMO en het college toestemming verlenen om in te stemmen met deze wijzigingen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 7 B .

 •  

 

10 D.

Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting FUMO 2022

Voorstel: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 en in te stemmen met het voorstel om geen zienswijze in te dienen die tot aanpassing van de begroting zou moeten leiden.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 8 B.

 •  

 

11 D.

Aanbiedingsbrief begroting 2022, jaarstukken 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Fryslân

Voorstel:

 • 1.

  Geen zienswijzen in te dienen op de Jaarstukken 2020 en Eerste begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Fryslân;

 • 2.

  Wel zienswijzen in te dienen op de Begroting 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân;

 • 3.

  De Veiligheidsregio Fryslân conform bijgevoegde conceptbrief hierover te informeren;

 • 4.

  Kennis te nemen van de brief taakdifferentiatie brandweer.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19 B.

 •  

 

1 2 .

Beslút

 •  

 

1 3 B.

Vaststellen Raadsbesluit met motivering over Ontwerpverklaring weigering van verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een onbemand tankstation, Technykwei 12 in Joure

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

1 4 B.

Vaststellingsprocedure bestemmingsplan Boornzwaag - Langweerder Wielen

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

1 5 B.

Vaststelling RES 1.0

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

1 6 B.

(Meerjaren)begroting Recreatieschap Marrekrite 2022-2025

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

1 7 B.

Wijzigen gemeenschappelijke regeling Fumo

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

1 8 B.

Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting FUMO 2022

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

19 B.

Aanbiedingsbrief begroting 2022, jaarstukken 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Fryslân

Voorstel: zie agendapunt 11D.

 

 

2 0 .

Sluiting

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

 

Naar boven