Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 159139Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Blokvenlaan 39 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding (zijkant perceel) te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 2 juli 2021.

Ons kenmerk: 156144

Locatie(s)

Blokvenlaan 39