Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 158784Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling dorpshuizen gemeente Zaltbommel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

overwegende dat het gemeentebestuur de leefbaarheid en participatie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling dorpshuizen gemeente Zaltbommel 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022;

 • -

  dorpshuis: accommodatie waar niet-commerciële sociale, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten plaatsvinden ter bevordering van de leefbaarheid en participatie in de gemeente Zaltbommel;

 • -

  belastingen en heffingen: onroerendezaakbelasting, rioolheffing, watersysteemheffing, zuiverings- en verontreinigingsheffing en assurantie- en verzekeringen;

 • -

  leefbaarheid: de mate van aantrekkelijkheid om in de gemeente Zaltbommel te wonen of te recreëren;

 • -

  participatie: de mate waarin inwoners actief deelnemen aan de samenleving.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en participatie door een podium te bieden aan niet-commerciële sociale activiteiten, culturele activiteiten, recreatieve activiteiten en sportieve activiteiten in de kernen van de gemeente Zaltbommel.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan stichtingen die dorpshuizen beheren en exploiteren in de kernen van de gemeente Zaltbommel ten behoeve van de leefbaarheid en participatie.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

  • a.

   € 10 per niet-commerciële verhuring;

  • b.

   € 50 voor het organiseren van een open inloopactiviteit (maximaal 1 per week);

  • c.

   80% van de kosten betreft belastingen en heffingen en 20% van de kosten betreft gas, water en licht.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 63.000 per jaar. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, dan worden alle subsidies naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1.

  Het in stand houden, beheren exploiteren van een dorpshuis ten behoeve van de maatschappelijke functie.

 • 2.

  Het zorg dragen voor het gebouw en de inventaris.

 • 3.

  Ruimte bieden aan activiteiten georganiseerd voor en door inwoners.

 • 4.

  Minimaal één dagdeel per week een open inloopactiviteit organiseren c.q. faciliteren voor buurtbewoners (m.u.v. vakantieweken).

 • 5.

  Het voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel dorpshuizen gemeente Zaltbommel 2018 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van de Beleidsregel dorpshuizen gemeente Zaltbommel 2018 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling dorpshuizen gemeente Zaltbommel 2022.

 

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 11 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren,

Burgemeester