Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 158768Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling cultuur gemeente Zaltbommel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

overwegende dat het gemeentebestuur de cultuurparticipatie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling cultuur en recreatie gemeente Zaltbommel 2022:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022;

 • -

  culturele activiteiten: activiteiten op het gebied van podiumkunsten (muziek, dans en theater), beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, culturele tradities en cultuurhistorie;

 • -

  cultuurparticipatie: de mate waarin inwoners van de gemeente Zaltbommel deelnemen aan culturele activiteiten;

 • -

  dansvereniging: een vereniging waar leden gezamenlijk dansen;

 • -

  evenement: een culturele gebeurtenis die openbaar toegankelijk is - al dan niet tegen betaling - en gericht is op ontmoeting, recreatie, educatie en/of promotie van de gemeente Zaltbommel;

 • -

  jeugdlid: een lid dat woonachtig is in de gemeente Zaltbommel en op 1 januari van het desbetreffende subsidiejaar 18 jaar of jonger is;

 • -

  leefbaarheid: de mate van aantrekkelijkheid om in de gemeente Zaltbommel te wonen of te recreëren;

 • -

  instrumentale muziekvereniging: vereniging waar leden gezamenlijk muziek maken met instrumenten (niet zijnde stem);

 • -

  sociale cohesie: de mate waarin inwoners zich met elkaar verbonden voelen;

 • -

  toneelvereniging: een vereniging waar leden gezamenlijk werken aan een theateroptredens;

 • -

  zangvereniging: een vereniging waar leden gezamenlijk zingen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor culturele activiteiten die bijdragen aan minimaal één van de volgende doelstellingen:

  • a.

   het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en creativiteit;

  • b.

   het vergroten van de sociale cohesie en de leefbaarheid;

  • c.

   het profileren van de gemeente Zaltbommel als een gemeente met een verbindend en rijk cultureel leven.

 • 2.

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   het verzorgen van muziekonderwijs;

  • b.

   inwoners laten kennismaken met en deelnemen aan culturele activiteiten;

  • c.

   het uitvoeren van samenwerkingsprojecten binnen en buiten het culturele veld (zoals onderwijs, zorg en welzijn);

  • d.

   het organiseren van een niet-commerciële evenement of project;

  • e.

   het programmeren van podiumkunstenaanbod;

  • f.

   het beheren en exploiteren van een museum;

  • g.

   het in stand houden van cultuurhistorische tradities en het toegankelijk maken van cultuurhistorie.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie voor het verzorgen van muziekonderwijs (artikel 3:2:a), inwoners laten kennismaken met en deelnemen aan culturele activiteiten (artikel 3:2:b) en het uitvoeren van samenwerkingsprojecten (artikel 3:2:c) wordt uitsluitend verstrekt aan culturele amateurkunstverenigingen in de gemeente Zaltbommel.

 • 2.

  Subsidie voor het organiseren van niet-commerciële evenementen (artikel 3:2:d) wordt uitsluitend verstrekt aan organisatoren van niet-commerciële evenementen. Deze subsidie is uitgesloten voor organisaties die subsidie ontvangen op basis van andere activiteiten.

 • 3.

  Subsidie voor het programmeren van podiumkunstenaanbod (artikel 3:2:e) wordt in eerste instantie verstrekt aan Stichting Sociaal Centrum de Poorterij.

 • 4.

  Subsidie voor het beheren en exploiteren van een museum (artikel 3:2:f) wordt in eerste instantie verstrekt aan Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel.

 • 5.

  Subsidie voor het in stand houden van cultuur historisch erfgoed en het toegankelijk maken van cultuurhistorie (artikel 3:2:g) wordt in eerste instantie verstrekt aan Stichting Vrienden van het Carillon Zaltbommel en Stichting Historische Werkgroep Vier Heerlijkheden.

Artikel 5. Subsidieplafond en deelplafonds

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 308.000 per jaar.

 • 2.

  Het subsidieplafond is onderverdeeld in vijf deelplafonds:

  • a.

   € 20.000 voor het verzorgen van muziekonderwijs (artikel 3:2:a);

  • b.

   € 35.000 voor inwoners laten kennismaken met en deelnemen aan culturele activiteiten (artikel 3:2:b), het uitvoeren van samenwerkingsprojecten (artikel 3:b:c) en het organiseren van niet-commerciële evenementen (artikel 3:2:d);

  • c.

   € 162.500 voor het programmeren van podiumkunstenaanbod (artikel 3:2:e);

  • d.

   € 80.000 voor het beheren en exploiteren van musea (artikel 3:2:f);

  • e.

   € 10.500 voor het in stand houden van cultuurhistorische tradities en het toegankelijk maken van cultuurhistorie (artikel 3:2:g).

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het verzorgen van muziekonderwijs (artikel 3:2:a) bedraagt:

  • a.

   een bedrag voor ieder jeugdlid woonachtig in de gemeente Zaltbommel dat individueel (maximaal in een groep van 3 personen) muziekles krijgt in het bespelen van een instrument;

  • b.

   het bedrag wordt berekend door het beschikbare budget (€ 20.000) te delen door het aantal jeugdleden in de gemeente, met een maximum van € 90,- per jeugdlid van een instrumentale muziekvereniging en € 45 per jeugdlid van een zangvereniging.

 • 2.

  De subsidie voor inwoners laten kennismaken met culturele activiteiten (artikel 3:2:b) bedraagt maximaal:

  • a.

   voor een zang- of dansvereniging: € 100 per openbaar optreden (met minimaal 25 bezoekers), met een minimum van 3 een maximum van 10 activiteiten per jaar;

  • b.

   voor een instrumentale muziekvereniging: € 300 per openbaar optreden (met minimaal 25 bezoekers), met een minimum van 3 en een maximum van 10 activiteiten per jaar;

  • c.

   voor een toneelvereniging: € 750 per productie (met minimaal 25 bezoekers), met een maximum van 2 producties per jaar.

 • 3.

  De subsidie voor samenwerkingsprojecten (artikel 3:2:c) bedraagt maximaal:

  • a.

   voor een of meerdere samenwerkingsprojecten binnen het culturele veld: € 500;

  • b.

   voor een of meerdere samenwerkingsprojecten buiten het culturele veld: € 750.

 • 4.

  De subsidie voor niet-commerciële evenementen (artikelen 3:2:d) bedraagt maximaal 50% van de kosten van het evenement met een maximum van € 750.

 • 5.

  De subsidie voor het programmeren van podiumkunstenaanbod (artikel 3:2:e) bedraagt maximaal € 162.250 voor:

  • a.

   tenminste 75 professionele voorstellingen;

  • b.

   tenminste 25 niet-professionele voorstellingen;

  • c.

   tenminste 3 overige activiteiten.

 • 6.

  De subsidie voor het beheren en exploiteren van musea (artikel 3:2:f) bedraagt maximaal:

  • a.

   € 10 per openingsuur (met een maximum van 1150 uur per jaar);

  • b.

   € 10.000 per tentoonstelling (met een maximum van 2 tentoonstellingen per jaar);

  • c.

   € 7.500 per educatief programma (met een maximum van 3 programma’s per jaar);

  • d.

   € 5.000 per cursus (maximaal 3 cursussen per jaar);

  • e.

   € 2.500 per evenement (maximaal 4 evenementen per jaar).

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Indien het subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, dan worden alle subsidies binnen dat subsidieplafond naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 2.

  Indien er binnen een deelplafond een overschot is, dan kan dit overschot worden ingezet voor een deelplafond waar een tekort is.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9 van de Asv kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de activiteit al subsidie ontvangt op basis van een andere subsidieregeling of een ander artikellid;

 • b.

  de activiteit niet bijdraagt het aan culturele aanbod in de gemeente Zaltbommel;

 • c.

  de activiteit niet bijdraagt aan het een positieve uitstraling van de gemeente Zaltbommel.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1.

  Ten aanzien van het programmeren van kunstenaanbod (artikel 3:2:e) gelden de volgende verplichtingen:

  • a.

   de programmering biedt evenwicht tussen enerzijds laagdrempelig en anderzijds vernieuwend aanbod;

  • b.

   de programmering is voor een breed publiek uit de gemeente Zaltbommel en omgeving;

  • c.

   het aanbod omvat voorstellingen/uitvoeringen op het gebied van toneel, ballet, dans, theater, musicals, cabaret, jeugdtheater, familievoorstellingen, (lichte) muziek/popmuziek en niet-westerse muziek;

  • d.

   deelname aan een nationaal, regionaal of lokaal podiumkunsten-festival;

  • e.

   het beschikbaar stellen van de podia voor amateurproducties en (semi-) professionele producties uit de gemeente;

  • f.

   de tariefstelling voor het aanbod wijkt niet af van vergelijkbare theaters in Nederland;

  • g.

   bijdrage leveren aan het lokale culturele klimaat en culturele aanbod door samen te werken met lokale culturele organisaties, regionale culturele organisaties en het onderwijs.

 • 2.

  Ten aanzien van het beheren en exploiteren van een musea (artikel 3:2:f) gelden de volgende verplichtingen:

  • a.

   het museum organiseert en beheert naast een vaste tentoonstelling, minimaal één wisseltentoonstelling;

  • b.

   het museum is minimaal 60 uur per jaar geopend voor het publiek;

  • c.

   het museum ontvangt minimaal 3.000 bezoekers per jaar;

  • d.

   het museum dient voor iedereen toegankelijk te zijn;

  • e.

   het museum dient bezoekers te informeren over cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente en de regio;

  • f.

   het museum legt verbindingen en werkt samen met het onderwijs en andere culturele instellingen;

  • g.

   het museum biedt minimaal 2 educatieve programma’s per jaar aan;

  • h.

   het museum is zelf verantwoordelijk voor de organisatie, collectie, marketing en merchandising.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel cultuur gemeente Zaltbommel 2018 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van de Beleidsregel cultuur gemeente Zaltbommel 2018 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling cultuur gemeente Zaltbommel 2022.

 

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 11 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren,

Burgemeester