Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 158756Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling buurtbusvervoer gemeente Zaltbommel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

overwegende dat het gemeentebestuur de mobiliteit en bereikbaarheid wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling buurtbusvervoer gemeente Zaltbommel 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het vervoeren van passagiers met buurtbussen ter bevordering van de mobiliteit en bereikbaarheid in de gemeente Zaltbommel. De activiteiten moeten voldoen aan de voorwaarden van de concessieverlener provincie Gelderland.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurtbusverenigingen die actief zijn in de gemeente Zaltbommel.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt als volgend berekend:

 • a.

  € 850 voor buslijnen die één kern aandoen;

 • b.

  € 1.700 voor buslijnen die twee of meerdere kernen aandoen in de gemeente Zaltbommel.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 5.100 per jaar. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, dan worden alle subsidies binnen het subsidieplafond naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel buurtbusvervoer gemeente Zaltbommel 2018 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van de Beleidsregel buurtbusvervoer gemeente Zaltbommel 2018 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling buurtbusvervoer gemeente Zaltbommel 2022.

 

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 11 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren,

Burgemeester