Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 158341Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

 

gelet op artikel 231 en 232 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

gelet op artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW);

 

B E S L U I T :

 

1. onder intrekking van alle voor 1 juni 2021 daartoe genomen besluiten, als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet (zijnde de heffingsambtenaar), voor de heffing op grond van

- de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van leges;

- de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten;

- de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden;

- de Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie;

 

aan te wijzen per 1 juni 2021:

de Concerncontroller/afdelingshoofd Financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

de adviseur Financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

 

2. onder intrekking van alle voor 1 juni 2021 daartoe genomen besluiten, als onbezoldigd gemeenteambtenaar (zijnde de heffingsambtenaar), als bedoeld in artikel 231, eerste lid, onder b van de Gemeentewet, voor de heffing op grond van

- de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen;

- de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing;

- de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing;

- de Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024;

 

aan te wijzen per 1 juni 2021, alsmede te belasten met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken als bedoeld is artikel 1, tweede lid, van die wet:

de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

 

 

 

Valkenburg aan de Geul, 18 mei 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester