Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 158279Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling sociale basis gemeente Zaltbommel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

overwegende dat het gemeentebestuur het opgroeien, ontwikkelen, participeren en welzijn van inwoners wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling sociale basis gemeente Zaltbommel 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022;

 • b.

  buurtsport- en cultuursportcoaches: activiteiten zoals beschreven in artikel 3.4;

 • c.

  educatie-activiteiten: activiteiten zoals beschreven in artikel 3:2;

 • d.

  minima-activiteiten: activiteiten zoals beschreven in artikel 3:5;

 • e.

  opvoed- en opgroeiactiviteiten: activiteiten zoals beschreven in artikel 3:1;

 • f.

  sociale basis: basisvoorzieningen op het gebied van opgroeien, ontwikkelen, participeren en welzijn;

 • g.

  welzijnsactiviteiten: activiteiten zoals beschreven in artikel 3:3.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de volgende doelstellingen:

 • 1.

  kinderen groeien veilig, gezond en kansrijk op en opvoeders worden ondersteund waar nodig:

  • a.

   het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) conform de Wet publieke gezondheid, het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en het toeleiden van doelgroepkinderen naar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);

  • b.

   opvoeders en kinderen met een ondersteuningsvraag helpen met het opvoeden en opgroeien zodat de opvoeders en/of kinderen na verloop van tijd weer zelfstandig verder kunnen;

  • c.

   het stimuleren van persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren en hen begeleiden naar volwassenheid en actief burgerschap;

 • 2.

  inwoners worden gestimuleerd om zich persoonlijk te ontwikkelen zodat ze actief kunnen deelnemen aan de samenleving:

  • a.

   het uitvoeren van de openbare bibliotheekfuncties conform de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob);

  • b.

   het bevorderen van taal- en leesontwikkeling van kinderen;

  • c.

   het bevorderen van basisvaardigheden (taal- en digitale vaardigheden) van volwassen inwoners en inwoners ondersteunen bij het invullen van (digitale) formulieren;

  • d.

   het verzorgen van natuur- en milieueducatie dat gericht is op bewustwording en talentontwikkeling van basisschoolleerlingen inzake natuur, milieu en klimaat;

 • 3.

  inwoners hebben een zinvolle daginvulling , betekenisvolle sociale contacten en zetten zich in voor de samenleving en elkaar;

  • a.

   het organiseren van inclusieve dagactiviteiten (zinvolle activiteiten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt);

  • b.

   activiteiten gericht op het toeleiden naar werk;

  • c.

   activiteiten gericht op het versterken van sociale netwerken en het voorkomen of verlichten van eenzaamheid;

  • d.

   activiteiten gericht op het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers en het adviseren van ouderen bij vragen of problemen;

  • e.

   het stimuleren van vrijwilligerswerk en het koppelen van inwoners aan passend vrijwilligerswerk;

  • f.

   het stimuleren en ondersteunen van inwonersinitiatieven en maatschappelijke partners om de sociale samenhang en leefbaarheid in de dorpen en wijken te versterken;

 • 4.

  het bevorderen van de sportparticipatie, gezondheid en cultuurparticipatie door buurtsport- en cultuurcoaches:

  • a.

   het verzorgen van gymonderwijs, het organiseren van laagdrempelige binnenschoolse en naschoolse sport- en beweegactiviteiten en het ondersteunen van sportverenigingen;

  • b.

   het organiseren van laagdrempelige beweegactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar en 55-plussers in de dorpen en wijken;

  • c.

   het bevorderen van kennismaking met cultuur, het versterken van cultuuronderwijs, het stimuleren van binnenschoolse en naschoolse activiteiten en het ondersteunen van culturele aanbieders;

 • 5.

  het voorkomen van schulden en armoede en het vergroten van participatie van inwoners uit gezinnen met een laag inkomen:

  • a.

   inwoners ondersteunen met het op orde brengen en houden van hun financiële administratie;

  • b.

   bevorderen dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten;

  • c.

   inwoners tijdelijk ondersteunen door het verstrekken van voedselpakketten.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie voor opvoed- en opgroeiactiviteiten wordt in eerste instantie verstrekt aan:

  • a.

   betreft activiteiten conform artikel 3:1:a: Santé Partners;

  • b.

   betreft activiteiten conform artikel 3:1:b: Stichting Humanitas Rivierenland;

  • c.

   betreft activiteiten conform artikel 3:1:c: o.a. Buurtzorg Jong.

 • 2.

  Subsidie voor educatie-activiteiten wordt in eerste instantie verstrekt aan:

  • a.

   betreft activiteiten conform artikel 3:2:a: Openbare bibliotheek Rivierenland en overige bibliotheken;

  • b.

   betreft activiteiten conform artikel 3:2:b: Openbare bibliotheek Rivierenland;

  • c.

   betreft activiteiten conform artikel 3:2:c: Openbare bibliotheek Rivierenland en Stichting Kompas Bommelerwaard;

  • d.

   betreft activiteiten conform artikel 3:2:d: Bezoekerscentrum De Grote Rivieren.

 • 3.

  Subsidie voor welzijnsactiviteiten wordt in eerste instantie verstrekt aan:

  • a.

   betreft activiteiten conform artikel 3:3:a: Elliz in Company;

  • b.

   betreft activiteiten conform artikel 3:3:b: Stichting Kompas Bommelerwaard;

  • c.

   betreft activiteiten conform artikel 3:3:c: Stichting Kompas Bommelerwaard en Stichting Welzijn Bommelerwaard;

  • d.

   betreft activiteiten conform artikel 3:3:d: Stichting Welzijn Bommelerwaard;

  • e.

   betreft activiteiten conform artikel 3:3:e: Stichting Welzijn Bommelerwaard;

  • f.

   betreft activiteiten conform artikel 3:3:f: Stichting Welzijn Bommelerwaard.

 • 4.

  Subsidie voor de buurtsport- en cultuurcoaches wordt in eerste instantie verstrekt aan Stichting Welzijn Bommelerwaard.

 • 5.

  Subsidie voor minima-activiteiten wordt in eerste instantie verstrekt aan:

  • a.

   betreft activiteiten conform artikel 3:4:a: Stichting Humanitas Riverenland;

  • b.

   betreft activiteiten conform artikel 3:4:b: Stichting Leergeld Bommelerwaard;

  • c.

   betreft activiteiten conform artikel 3:4:c: Stichting Voedselbank Bommelerwaard.

Artikel 5. Subsidieplafond en deelplafonds

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt €1.929.000 per jaar. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Het subsidieplafond bestaat uit vijf deelplafonds:

  • a.

   € 700.000 voor opvoed- en opgroeiactiviteiten;

  • b.

   € 494.000 voor educatie-activiteiten;

  • c.

   € 300.000 voor welzijnsactiviteiten;

  • d.

   € 380.000 voor buurtsport- en cultuurcoaches;

  • e.

   € 55.000 voor minima-activiteiten.

Artikel 6. Hoogte van subsidies

 • 1.

  De subsidie voor opvoed- en opgroeiactiviteiten bedraagt maximaal per jaar:

  • -

   € 625.000 voor activiteiten conform artikel 3:1:a;

  • -

   € 40.000 voor activiteiten conform artikel 3:1:b;

  • -

   € 35.000 voor activiteiten conform artikel 3:1:c.

 • 2.

  De subsidie voor educatie-activiteiten bedraagt maximaal per jaar:

  • a.

   € 380.000 voor activiteiten conform artikel 3:2:a, waarbij maximaal € 8.750 beschikbaar is voor de overige bibliotheken op basis van de volgende grondslagen:

   • -

    € 0,15 per uitlening (met een maximum van € 20.000 uitleningen per jaar);

   • -

    € 850 per openingsuur per week per jaar (met een maximum van 5 uren per week);

  • b.

   € 56.250 voor activiteiten conform artikel 3:2:b;

  • c.

   € 37.250 voor activiteiten conform artikel 3:2:c;

  • d.

   € 20.500 voor activiteiten conform artikel 3:2:d.

 • 3.

  De subsidie voor welzijnsactiviteiten bedraagt maximaal per jaar:

  • a.

   € 50.000 voor activiteiten conform artikel 3:3:a;

  • b.

   € 16.000 voor activiteiten conform artikel 3:3:b;

  • c.

   € 39.000 voor activiteiten conform artikel 3:3:c;

  • d.

   € 110.000 voor activiteiten conform artikel 3:3:d;

  • e.

   € 55.000 voor activiteiten conform artikel 3:3:e;

  • f.

   € 30.000 voor activiteiten conform artikel 3:3:f.

 • 4.

  De subsidie voor buurtsport- en cultuurcoaches bedraagt maximaal per jaar € 380.000.

 • 5.

  De subsidie voor minima-activiteiten bedraagt per jaar:

  • a.

   € 32.500 voor activiteiten conform artikel 3:5:a;

  • b.

   € 15.500 voor activiteiten conform artikel 3:5:b;

  • c.

   € 7.000 voor activiteiten conform artikel 3:5:c.

 • 6.

  De subsidies aan professionele instellingen – instellingen die de activiteiten verrichten met beroepskrachten – kunnen geïndexeerd worden op basis van de in de programmabegroting opgenomen indexatiebepaling.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Indien een deelplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, dan worden alle subsidies binnen dat deelplafond naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het deelplafond wordt overschreden. Uitzonderingen hierop zijn de subsidies in het kader van wettelijke taken (artikel 3:1:a betreft de JGZ en artikel 3:2:a betreft de openbare bibliotheekvoorziening).

 • 2.

  Indien er binnen een deelplafond een overschot is, kan dit overschot worden ingezet voor een deelplafond waar een tekort is.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1.

  Subsidieontvangers in de sociale basis werken volgens de volgende principes:

  • a.

   we streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen;

  • b.

   de activiteiten zijn gericht op de vraag en behoeften van inwoners;

  • c.

   inwoners weten welk aanbod van activiteiten en ondersteuning beschikbaar is;

  • d.

   maatschappelijke organisaties werken met elkaar samen en gebruiken elkaars kwaliteiten;

  • e.

   activiteiten worden zo veel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd en waar nodig ondersteund door professionals;

  • f.

   collectieve voorzieningen hebben de voorkeur boven individuele voorzieningen.

 • 2.

  Medewerkers en vrijwilligers die activiteiten organiseren voor de doelgroep jeugd, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregels opvoedondersteuning en participatie gemeente Zaltbommel 2018 worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van de voorgenoemde beleidsregels van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sociale basis gemeente Zaltbommel 2022.

 

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 11 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren,

Burgemeester