Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 158119Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling sport gemeente Zaltbommel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

overwegende dat het gemeentebestuur de sportdeelname wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling sport gemeente Zaltbommel 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022;

 • -

  jeugdlid: een lid dat woonachtig is in de gemeente Zaltbommel en op 1 januari van het desbetreffende subsidiejaar 18 jaar of jonger is;

 • -

  sportdeelname: de sport- en beweegdeelname van inwoners van de gemeente Zaltbommel;

 • -

  sportvereniging: een vereniging in de gemeente Zaltbommel die haar leden actief en structureel laat sporten en bewegen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • a.

  het stimuleren van sportdeelname;

 • b.

  het structureel verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen in de gemeente Zaltbommel.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • a.

  voor het bevorderen van sportdeelname: € 20 per jeugdlid;

 • b.

  voor het structureel verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan buitensportaccommodaties een onderhoudsbijdrage ter hoogte van:

  • -

   € 1.875 per voetbalveld;

  • -

   € 1.300 per wielerbaan;

  • -

   € 1.025 per hockeyveld;

  • -

   € 325 per tennisbaan, beachvolleybalveld en skeelerbaan;

  • -

   € 150 per ijsbaan.

Artikel 6. Subsidieplafond en deelplafonds

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 96.350 per jaar. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Het subsidieplafond is onder verdeeld in twee deelplafonds:

  • a.

   € 40.000 voor het bevorderen van sportdeelname;

  • b.

   € 56.350 voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan buitensportaccommodaties.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Indien een subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, dan worden alle subsidies binnen dat subsidieplafond naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 2.

  Indien er binnen een deelplafond een overschot is, dan kan dit overschot worden ingezet voor een deelplafond waar een tekort is.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Asv kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  minder dan 70% van de activiteiten plaatsvindt in de gemeente Zaltbommel;

 • b.

  de sportvereniging minder dan 30 weken per jaar sportactiviteiten organiseert;

 • c.

  de sportvereniging niet is aangesloten bij een landelijke sportbond die op haar beurt is aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF;

 • d.

  de activiteiten van de sportvereniging niet bijdragen aan het verbeteren van de fysieke gezondheid van leden;

 • e.

  de sportvereniging geen medewerking biedt aan activiteiten van de buurtsportcoach;

 • f.

  de trainers en begeleiders die betrokken zijn bij de activiteiten voor jeugdleden niet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Artikel 9. Verantwoording

Sportverenigingen die subsidie ontvangen voor het bevorderen van sportdeelname (artikel 5:a) dienen, uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar, te verantwoorden hoe de ontvangen subsidie is ingezet voor het bevorderen van sportdeelname. Indien de subsidie onvoldoende is ingezet voor het beoogde doel, dan kan de subsidie worden teruggevorderd.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel sport gemeente Zaltbommel 2018 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van de Beleidsregel sport gemeente Zaltbommel 2018 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sport gemeente Zaltbommel 2022.

 

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 11 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren,

Burgemeester