Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 158082Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling ontmoetingsactiviteiten gemeente Zaltbommel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

overwegende dat het gemeentebestuur de participatie en sociale samenhang wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ontmoetingsactiviteiten gemeente Zaltbommel 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022;

 • b.

  participatie: actief deelnemen aan de Zaltbommelse samenleving;

 • c.

  sociale cohesie: de mate waarin inwoners zich met elkaar verbonden voelen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de participatie en versterking van het sociale netwerk van kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, inwoners met een beperking of inwoners met een migratieachtergrond.

 • 2.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie van een dorp of wijk.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen, bestaande uit vrijwilligers, die activiteiten organiseren voor inwoners in de gemeente Zaltbommel.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor de in artikel 3:1 genoemde activiteiten bedraagt:

  • a.

   maximaal € 50 per activiteit;

  • b.

   met een minimum van 10 activiteiten en een maximum van 150 activiteiten per jaar.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor de in artikel 3:2 genoemde activiteit bedraagt:

  • a.

   maximaal € 50 per activiteit;

  • b.

   met een minimum van 10 activiteiten en een maximum van 30 activiteiten per jaar per dorpskern of wijk.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 28.000 per jaar. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, dan worden alle subsidies binnen het subsidieplafond naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Asv kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager in aanmerking komt voor een subsidie op basis een andere subsidieregeling. Daarnaast kan een aanvrager voor slechts één van de twee genoemde activiteiten (artikel 3:1 of artikel 3:2) voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ontmoetingsactiviteiten gemeente Zaltbommel 2022.

 

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 11 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren,

Burgemeester