Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 158069Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling goed idee, doe er iets mee gemeente Zaltbommel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

overwegende dat het gemeentebestuur de participatie en leefbaarheid wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee gemeente Zaltbommel 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022;

 • -

  inwonersinitiatief: een initiatief voor en door inwoners van de gemeente Zaltbommel;

 • -

  leefbaarheid: de mate van aantrekkelijkheid om in de gemeente Zaltbommel te wonen of te recreëren;

 • -

  participatie: de mate waarin inwoners actief deelnemen aan de samenleving.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan de participatie en leefbaarheid in de gemeente Zaltbommel.

 • 2.

  De activiteiten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende subdoelen:

  • a.

   het versterken van de eigen kracht en/of het sociale netwerk van (kwetsbare) inwoners;

  • b.

   het voorkomen of verlichten van eenzaamheid;

  • c.

   het versterken van sociale samenhang tussen inwoners;

  • d.

   het versterken van de sport- of cultuurparticipatie van inwoners;

  • e.

   het bevorderen van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van inwoners.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  inwonersinitiatieven;

 • b.

  verenigingen en stichtingen uit de gemeente Zaltbommel.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a.

   catering, maaltijden, consumpties, eten en drinken;

  • b.

   reiskosten en vrijwilligersvergoedingen;

  • c.

   presentjes en prijzen;

  • d.

   onvoorziene kosten.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal:

  • a.

   € 750 voor een inwonersinitiatief of initiatief van een vereniging of stichting;

  • b.

   € 1.500 voor een initiatief waarbij sprake is van aantoonbare samenwerking tussen inwoners, verenigingen en/of stichtingen.

Artikel 7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 10.000 per jaar. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 8. Wijze van verdeling

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Aanvraag

Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 10. Aanvraag- en beslistermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling van artikel 9 van de Asv kan de subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  het initiatief al eerder gesubsidieerd is;

 • b.

  het initiatief een activiteit betreft waarvoor de initiatiefnemer via een andere subsidieregeling van de gemeente Zaltbommel subsidie kan ontvangen;

 • c.

  het maatschappelijke belang van het initiatief onvoldoende is aangetoond;

 • d.

  het initiatief niet haalbaar, uitvoerbaar of betaalbaar is;

 • e.

  noodzakelijk beheer of onderhoud niet vooraf geborgd is;

 • f.

  met het initiatief een commercieel doel wordt nagestreefd.

Artikel 12. Verantwoording

De subsidieontvanger dient binnen 13 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteiten een korte verantwoording in (maximaal één A4) waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan eventueel subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee gemeente Zaltbommel 2022.

 

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 11 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren,

Burgemeester