Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 157864Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling EHBO gemeente Zaltbommel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

overwegende dat het gemeentebestuur de volksgezondheid wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling EHBO gemeente Zaltbommel 2022:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022;

 • -

  EHBO: Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het adequaat hulp verlenen bij spoed en ongevallen in de gemeente Zaltbommel.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan EHBO-verenigingen in de gemeente Zaltbommel die zijn aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt als volgend berekend:

 • a.

  € 300 voor het minimaal één keer per jaar organiseren van EHBO-cursus;

 • b.

  € 300 voor het minimaal één keer per jaar organiseren van een reanimatiecursus;

 • c.

  € 300 voor het minimaal één keer per jaar aanbieden van hulpverlening op een openbaar evenement.

Artikel 6. Subsidieplafond en wijze van verdeling

Het subsidieplafond bedraagt € 4.500 per jaar. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, dan worden alle subsidies binnen het subsidieplafond naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel EHBO gemeente Zaltbommel 2018 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van de Beleidsregel EHBO gemeente Zaltbommel 2018 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling EHBO gemeente Zaltbommel 2022.

 

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 11 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren

Burgemeester