Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 157635BeleidsregelsBeleidsregels evenementen gemeente Hoogeveen 2021

De burgemeester van de Gemeente Hoogeveen,

Gelet op

 • 1.

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  de Evenementenverordening voor de gemeente Hoogeveen 2021.

Besluit:

vast te stellen de navolgende Beleidsregels evenementen gemeente Hoogeveen:

Artikel 1 Aantal evenementen

 

 • 1.

  In het buitengebied gelden de volgende voorschriften voor wat betreft het aantal evenementendagen die mogen plaatsvinden:

  • a.

   aantal: maximaal 12 evenementdagen per locatie per jaar, exclusief op- en afbouw;

  • b.

   frequentie: maximaal 2 evenementen per maand;

  • c.

   cumulatie: per locatie waar een evenement georganiseerd wordt, wordt een cirkel met een straal van twee kilometer uitgezet. Indien er binnen deze cirkel een evenement georganiseerd wordt, geldt dat evenement als evenement op de locatie zoals bedoeld in de vorige zin.

 • 2.

  In de bebouwde kom gelden de volgende voorschriften voor wat betreft het aantal evenementdagen die mogen plaatsvinden:

  • a.

   aantal: maximaal 12 evenementdagen in de bebouwde kom per jaar, exclusief op- en afbouw. De evenementdagen in de specifiek genoemde dorpskernen en wijken, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, worden hierbij niet meegeteld;

  • b.

   frequentie: maximaal 2 evenementen per maand.

 • 3.

  In de specifieke dorpskernen en wijken gelden de volgende voorschriften voor wat betreft het aantal evenementdagen die mogen plaatsvinden:

  • a.

   aantal: per dorpskern dan wel wijk is een maximaal aantal evenementendagen toegestaan. Het gaat hierbij om de volgende locaties:

   • i.

    Hoogeveen, de wijken Krakeel, Zuid/Wolfsbos, De Weide, Centrum/Noord: maximaal 24 evenementendagen per jaar, per locatie, exclusief op- en afbouw. De evenementendagen in de specifiek genoemde stadskern worden hierbij niet meegeteld;

   • ii.

    Hoogeveen:

   • a.

    Hoofdstraat Noord: maximaal 24 evenementendagen, exclusief op- en afbouw;

   • b.

    Hoofdstraat: maximaal 24 evenementendagen, exclusief op- en afbouw;

   • c.

    De Markt: maximaal 24 evenementendagen, exclusief op- en afbouw;

   • d.

    Tjalmapark: maximaal 12 evenementendagen, exclusief op- en afbouw;

   • e.

    Schutstraat: maximaal 12 evenementendagen, exclusief op- en afbouw;

   • iii.

    Hollandscheveld: maximaal 12 evenementendagen per jaar, per locatie, de locaties zijnde: sporthal de Marke, het terrein bij Hendrik Raakweg en Het Hoekje. Op- en afbouw worden niet tot evenementendagen gerekend.

  • b.

   frequentie: Maximaal 4 evenementen per maand.

 • 4.

  Evenementen die minder dan 65 dB(A) geluid produceren en geen B of C evenement zijn, worden niet meegeteld bij de bepaling van het maximaal aantal evenementendagen en maximale frequentie bij lid 1, 2 en 3. Dit geldt ook voor geluidarme dagen bij A evenementen als onderdeel van meerdaagse evenementen.

 • 5.

  Een evenement dat maximaal een etmaal duurt, maar dat zowel voor als na 00:00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag.

 • 6.

  Van de aantallen genoemd in artikel 1 kan worden afgeweken indien het bestemmingsplan/ de beheersverordening de omschreven activiteit toestaat.

Artikel 2 Verdelingscriteria evenementenvergunning

 • 1.

  Wanneer de aanvragen het maximaal aantal toegestane evenementen zoals aangegeven in artikel 1 van deze beleidsregel overschrijdt, dan gelden de volgende criteria voor prioritering:

  • a.

   aanvragen die op de evenementenkalender staan;

  • b.

   reeds eerder georganiseerde evenementen gaan voor nieuwe evenementen;

  • c.

   niet commerciële evenementen gaan voor commerciële evenementen;

  • d.

   onder overige aanvragen vindt een verloting plaats.

 • 2.

  Indien meerdere aanvragen voor dezelfde locatie tijdens hetzelfde dagdeel zijn ingediend wordt de volgende prioriteitsvolgorde bij de vergunningverlening gehanteerd:

  • a.

   aanvragen die op de jaarkalender staan;

  • b.

   reeds eerder georganiseerde evenementen gaan voor nieuwe evenementen;

  • c.

   indien op grond van a en b geen keuze kan worden gemaakt, dan volgt loting.

Artikel 3 Evenementenkalender

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 8 van de Evenementenverordening voor de gemeente Hoogeveen 2021 (hierna: de verordening) stelt de burgemeester een evenementenkalender op. Organisatoren van evenementen kunnen een gewenst evenement voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement zou moeten plaatsvinden melden bij de burgemeester. De burgemeester plaatst de gemelde evenementen op een kalender. De aangemelde evenementen krijgen voorrang ingeval de burgemeester overgaat tot het afwijzen van evenementen op grond van artikel 7, lid 2, sub b van de verordening.

 • 2.

  Indien een organisator een aangemeld evenement annuleert en dit na 1 december aangeeft, wordt hij bij een volgende aanmelding als tweede in rang aangemerkt wanneer zijn gewenste evenementdatum samenvalt met een ander op de kalender geplaatst evenement.

 • 3.

  Indien een organisator twee achtereenvolgende jaren over gaat tot annulering van zijn aangemelde evenement en dit na 1 december aangeeft, kan hij een eventueel evenement in het daaropvolgende jaar niet aanmelden.

Artikel 4 Rangorde jaarkalender

 • 1.

  Een aanvraag voor plaatsing op de evenementenkalender dient voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarin de organisator het evenement wenst te laten plaatsvinden, aangemeld te worden bij de burgemeester. Evenementen die na 1 december worden aangemeld, worden niet geplaatst op de jaarkalender voor het daaropvolgende jaar.

 • 2.

  Indien alle aanvragen voor plaatsing op de jaarkalender ingediend zijn en er is reeds sprake van een overschrijding van het aantal evenementen zoals bedoeld in artikel 1, geldt de volgende rangorde voor plaatsing op de jaarkalender:

 • a.

  evenementen georganiseerd op collectieve feestdagen, zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, Oud- en Nieuwjaar;

 • b.

  evenementen die al één of meerdere jaren zijn vergund. De evenementen die twee of meer achtereenvolgende jaren zijn georganiseerd worden automatisch op de kalender geplaatst;

 • c.

  dorpsfeesten/jaarlijks dorpsgerichte terugkerende evenementen;

 • d.

  nieuwe evenementen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels evenementen Hoogeveen en treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  De Beleidsregels evenementenvergunningen, vastgesteld op 15 april 2013 en gewijzigd op 12 april 2018, worden ingetrokken.

 • 3.

  De Beleidsregels festiviteiten binnen (horeca) inrichtingen in het kader van de artikelen 23, 23a en 23b van de Apv, “Twaalfdagenregeling”, vastgesteld op 14 februari 2012, worden ingetrokken.

 • 4.

  De Nadere regels festiviteiten binnen (horeca) inrichtingen in het kader van de artikelen 23, 23a, 23b en 23c van de Apv, “Twaalfdagenregeling”, vastgesteld op 27 maart 2013, worden ingetrokken.

Vastgesteld te Hoogeveen op 26 januari 2021.

 

De burgemeester,

K.B. Loohuis