Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 157623VerordeningenVaststellen wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2007

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2007:

Artikel I Wijziging verordening

De Algemene plaatselijke verordening 2007 wordt als volgt gewijzigd:

 

  • A.

    Artikel 22 tot en met artikel 23c komen te vervallen.

Artikel II Slotbepalingen

  • 1.

    Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2007 – 2021-II.

  • 2.

    Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 11 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

C. Elken-van Mierlo, K.B. Loohuis