Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 157568VerordeningenEvenementenverordening gemeente Hoogeveen 2021

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op:

 • 1.

  artikel 149 van de Gemeentewet;

 • 2.

  de Risicoanalyse van de Veiligheidsregio Drenthe;

 • 3.

  de nota Evenementenbeleid 2018-2022;

Besluit:

vast te stellen de navolgende:

 

Evenementenverordening voor de gemeente Hoogeveen 2021.

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. achtergrondmuziek: muziek zonder pieken in volume en dynamiek, afgespeeld op zacht volume (maximaal 65dB(A)), dat opgaat in de omgevingsgeluiden zoals vogels, auto's, conversaties;

  b. Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);

  c. evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in dan wel op een (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt;

  d. houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

  e. incidentele festiviteit: een binnen een inrichting georganiseerde activiteit die niet tot de gebruikelijke bedrijfsvoering behoort;

  f. inrichting: een inrichting zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

  g. onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt;

  h. A evenement: een evenement met weinig risico conform de Risicoanalyse van Veiligheidsregio Drenthe;

  i. B evenement: een evenement met beperkt risico conform de Risicoanalyse van Veiligheidsregio Drenthe;

  j. C evenement: een evenement met hoog risico conform de Risicoanalyse van Veiligheidsregio Drenthe.

 • 2.

  Voor evenementenlocaties wordt de volgende gebiedsindeling gehanteerd:

  • a.

   dorpskern: de in de beleidsregels aangewezen straten, pleinen in het dorp;

  • b.

   bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994.

   Dit zijn de dorpen Fluitenberg, Pesse, Stuifzand, Tiendeveen, Noordscheschut, Nieuweroord, Hollandscheveld/ Nieuw Moscou, Nieuwlande, Elim en Hoogeveen;

  • c.

   buitengebied: overig gebied, niet zijnde de gebieden genoemd onder a en b van dit lid, met uitzondering van natuurgebieden.

 

Hoofdstuk 2 Evenementen

Artikel 2 Vergunningplichtige evenementen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover hierin wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 3 Meldingsplichtige evenementen

 • 1.

  Onder voorwaarden kan voor het organiseren van een evenement met een melding worden volstaan. Een melding volstaat als:

  • a.

   het aantal aanwezigen minder bedraagt dan 250 personen;

  • b.

   het evenement na 07:00 uur begint en voor 00.00 uur eindigt;

  • c.

   er maximaal achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht;

  • d.

   door het evenement het verkeer niet hoeft te worden stilgelegd of omgeleid;

  • e.

   het evenement geen belemmering vormt voor de hulpdiensten;

  • f.

   er slechts kleine objecten worden geplaatst op het evenemententerrein met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object; en

  • g.

   het evenement op basis van de risicoanalyse niet als B of C evenement te typeren is.

 • 2.

  De organisator meldt uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan het evenement via het door de burgemeester vastgestelde formulier zijn contactgegevens en het plaatsvinden van het evenement aan de burgemeester.

 • 3.

  De burgemeester kan binnen 3 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in dit artikel te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 4.

  De burgemeester kan nadere voorschriften verbinden aan het meldingsplichtige evenement.

Artikel 4 Indiening aanvraag

 • 1.

  De aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 is voorzien van de volgende gegevens:

  • a.

   naam en adresgegevens van de rechtspersoon dan wel de natuurlijke persoon die met de daadwerkelijke organisatie van het desbetreffende evenement is belast;

  • b.

   datum of data en tijdstippen waarop het evenement wordt georganiseerd;

  • c.

   een volledige omschrijving van alle beoogde activiteiten;

  • d.

   een schatting van het aantal te verwachten bezoekers;

  • e.

   een situatieschets met daarop aangegeven:

   • i.

    de ten behoeve van het evenement af te sluiten wegen;

   • ii.

    de inrichting van de eventueel te plaatsen feesttenten en/of enig ander tijdelijk bouwsel;

   • iii.

    de plaats van podia, tribunes, tijdelijke terrassen, parkeervoorzieningen, voorzieningen voor afvalwater etc.;

  • f.

   de voor de beoordeling van de mogelijk door het evenement veroorzaakte hinder, overlast en (brand)veiligheid benodigde gegevens;

  • g.

   een overzicht van de energievoorzieningen;

  • h.

   een overzicht van de voorziene brandblusmiddelen;

  • i.

   indien van toepassing een afschrift van verleende toestemming(en) van een ander bevoegd gezag voor de geplande activiteiten;

  • j.

   indien van toepassing een akoestisch onderzoek. Bij een meerjarige vergunning en ongewijzigde omstandigheden, hoeft jaarlijks geen nieuw akoestisch onderzoek te worden aangeleverd.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde aanvraag moet uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement worden ingediend.

 • 3.

  De organisator van het evenement ontvangt na inlevering van de in het eerste lid bedoelde aanvraag een ontvangstbevestiging. Binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een ontvankelijkheidstoets uitgevoerd. Indien er stukken bij de aanvraag ontbreken wordt de aanvrager daarvan en van de verdere afhandeling op de hoogte gesteld.

 • 4.

  De beslissing op de aanvraag wordt binnen een termijn van 8 weken (als er geen aanvullende stukken zijn gevraagd) na de dag waarop de aanvraag is ontvangen aan de aanvrager van de vergunning bekend gemaakt en gepubliceerd.

Artikel 5 Aansluiting risicoanalyse

 • 1.

  Een aanvraag wordt beoordeeld op basis van het bij het evenement behorende risicoprofiel conform de door de Veiligheidsregio Drenthe voorgeschreven risicoanalyse.

 • 2.

  Op basis van de risicokwalificatie worden de bijbehorende voorschriften bepaald.

 • 3.

  Voor een A evenement geldt dat meldingen en vergunningaanvragen ter informatie worden doorgestuurd naar de hulpdiensten.

 • 4.

  Voor een B evenement geldt dat:

  • a.

   de organisator een (beknopt) veiligheidsplan aanlevert, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan verschillende scenario’s, mogelijke risico’s en de te ondernemen acties om risico’s te beperken;

  • b.

   de vergunningaanvraag wordt vergezeld van een adviesaanvraag doorgezonden naar de hulpdiensten;

  • c.

   indien dit gewenst is door organisator, gemeente of een van de hulpdiensten er een multidisciplinair overleg plaatsvindt.

 • 5.

  Voor een C evenement geldt dat:

  • a.

   de organisator een veiligheidsplan aanlevert conform het model;

  • b.

   er een multidisciplinair overleg plaatsvindt voorafgaand aan het verlenen van de vergunning.

Artikel 6 Meerjarige vergunningen

 • 1.

  Indien het evenement een jaarlijks terugkerend karakter heeft komt het in aanmerking voor verlening van een meerjarige vergunning, tenzij dat in verband met de risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu niet gewenst is.

 • 2.

  Een C evenement kan geen meerjarige vergunning krijgen.

 • 3.

  De meerjarige vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaren.

 • 4.

  Evenementen die nieuw zijn in de gemeente Hoogeveen kunnen de eerste twee jaar niet in aanmerking komen voor een meerjarige vergunning.

 • 5.

  De organisator van een evenement met een meerjarige vergunning doet jaarlijks voor 1 december melding van de datum waarop het evenement het daaropvolgende jaar zal plaatsvinden.

 • 6.

  Ten aanzien van de risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu kan de organisator gevraagd worden om jaarlijks documenten aan te leveren.

 • 7.

  Indien er ondergeschikte wijzigingen optreden ten opzichte van de verleende vergunning meldt de organisator deze wijzigingen tenminste 16 weken voor aanvang van het evenement.

 • 8.

  In de volgende omstandigheden kan een meerjarige vergunning worden ingetrokken:

  • a.

   de inhoud en/of opzet van het evenement is dusdanig gewijzigd dat deze niet meer past binnen de overwegingen dan wel voorwaarden van de verleende vergunning;

  • b.

   er is sprake van strijd met, dan wel er wordt niet voldaan aan, de in de vergunning dan wel in deze verordening gestelde voorwaarden;

  • c.

   er is bij een vorige editie van het betreffende evenement sprake geweest van verstoring van de openbare orde en veiligheid en/of er is sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu;

  • d.

   er is sprake van gewijzigde omstandigheden waardoor het evenement in de oorspronkelijke vorm niet meer als passend wordt beoordeeld.

Artikel 7 Weigeringsgronden vergunning

 • 1.

  Een vergunning voor het organiseren van een evenement kan worden geweigerd:

  • a.

   indien de vergunningaanvraag voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2 niet tijdig is gedaan;

  • b.

   indien door de burgemeester is geconstateerd dat de organisator van het evenement de aan vergunning te verbinden nadere voorschriften één of meerdere keren heeft overtreden;

  • c.

   in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu en natuur;

  • d.

   indien er sprake is van een evenement met gemotoriseerde voertuigen. Onder deze categorie evenementen vallen in elk geval:

   • i.

    wedstrijden met gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd die gevallen zoals bedoeld in artikel 10 juncto artikel 148, van de Wegenverkeerswet 1994;

   • ii.

    shows met gemotoriseerde voertuigen;

  • e.

   indien een evenement overlast heeft veroorzaakt, of er hebben ernstige incidenten plaatsgevonden, als gevolg van laakbaar gedrag van de organisator. In dat geval wordt er geen volgende vergunning voor eenzelfde of vergelijkbaar evenement van dezelfde organisator of aanvrager verleend gedurende een periode van vijf jaar.

 • 2.

  Het bepaalde onder lid 1, sub d van dit artikel geldt niet voor bestaande evenementen die reeds meerdere keren georganiseerd zijn, mits:

  i. de organisatie is aangesloten bij een daartoe gespecialiseerde bond en voldoet aan de door die bond gestelde voorwaarden; en

  ii. een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

 • 3.

  Een vergunning voor het organiseren van een evenement moet worden geweigerd indien:

  • a.

   de burgemeester van mening is dat de woon- en leefsituatie in de directe omgeving van de locatie waar het evenement wordt georganiseerd en/of de openbare orde en veiligheid op ontoelaatbare wijze worden beïnvloed;

  • b.

   de burgemeester van mening is dat er te frequent evenementen plaatsvinden in een zelfde omgeving. Daarbij let de burgemeester bij het aantal evenementen onder andere op het geproduceerde geluid en de duur van de evenementen waardoor een te frequente of langdurige belasting voor de omgeving ontstaat;

  • c.

   geen toestemming wordt verkregen van de gemeente betreffende de beoogde locatie indien het evenement op gemeentegrond gehouden zal worden;

  • d.

   de locatie waar het evenement wordt georganiseerd is gelegen binnen een in de gemeente gelegen natuurgebied, niet in eigendom van de gemeente Hoogeveen, en hiervoor geen toestemming is verkregen van de beheerder van het desbetreffende natuurgebied.

Artikel 8 Verdeling evenementen

Organisatoren van evenementen kunnen een gewenst evenement voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement zou moeten plaatsvinden melden bij de burgemeester. De burgemeester plaatst de gemelde evenementen op een kalender. De aangemelde evenementen krijgen voorrang ingeval de burgemeester overgaat tot het afwijzen van evenementen op grond van artikel 7, lid 3, sub b van deze verordening.

Artikel 9 Algemene voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Om de door evenementen veroorzaakte hinder/overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, gelden de volgende voorschriften:

  • a.

   de organisator van een evenement is verplicht de door de burgemeester, gegeven aanwijzingen, ter handhaving van de openbare orde en/of de veiligheid en ter bescherming van het milieu, onvoorwaardelijk en stipt op te volgen;

  • b.

   de toegang tot de locatie waar het evenement wordt georganiseerd dient te allen tijde te worden vrijgehouden voor de hulpverlening (brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en politie);

  • c.

   de organisator van een evenement dient alle redelijkerwijs te treffen maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente Hoogeveen, dan wel derden, vanwege het evenement schade lijden. De organisator van een evenement dient een dekkende WA verzekering af te sluiten;

  • d.

   de organisator van een evenement meldt het evenement ten minste 2 weken voor aanvang van de activiteiten aan de in de nabijheid van de locatie waar het evenement wordt georganiseerd, gevestigde buurtbewoners en bedrijven. De melding kan plaatsvinden middels een huis-aan-huis bezorgde brief bij kleine evenementen dan wel een advertentie of anderszins goed leesbare aankondiging in de huis-aan-huisbladen bij grote muziek, middelgrote – en gemotoriseerde evenementen.

 • 2.

  Aan een vergunning kunnen, naast de in deze verordening genoemde voorschriften, specifieke voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist.

Artikel 10 Voorschriften en beperkingen voor geluid

 • 1.

  Tijdens de evenementen zoals genoemd in de tabel mag het C- gewogen equivalente geluidsniveau, gemeten over 3 minuten op de gevels van dichtstbijzijnde woningen of andere geluidgevoelige gebouwen de volgende maximale waarden bereiken:

 

Categorie evenement

gebiedsindeling

Grenswaarde

1. Grote muziek evenementen, zoals concerten en muziekfestivals. Muziek is de primaire doelstelling. Het gaat (vaak) om zwaarder versterkte muziek.

Buitengebied, bebouwde kom,

Dorpskern.

80 dB(C)

85 dB(C)

2. Middelgrote evenementen, zoals sportevenementen, markten braderieën, kleinere live-podia. Muziek is secundair en ondersteunend.

Buitengebied, dorpskern.

75 dB(C)

3. Nationale feestdagen

Buitengebied, bebouwde kom,

dorpskern, bijzondere gevallen.

85 dB(C)

90 dB(C)

95 dB(C)

4. Gemotoriseerde evenementen zoals Motorcross, Trekkertrek e.d. 

Buitengebied, bebouwde kom, dorpskern.

80 dB(A)

5. Kortdurende kleine evenementen, zoals buurtbarbecues.

Buitengebied, bebouwde kom, dorpskern.

65 dB(A)

6. Bijzondere gevallen, waarbij het gaat om een uitzonderlijk evenement zoals bijvoorbeeld de huldiging van een wereldkampioen. Altijd ter beoordeling van de burgemeester.

Bebouwde kom, dorpskern.

95 dB(C)

 • 2.

  Geluidmetingen tijdens evenementen worden uitgevoerd volgens Methode II.1 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI), met de volgende toevoegingen en/of uitzonderingen:

  • a.

   De beoordeling van het invallende geluid vindt plaats op de gevels van maatgevende woningen ter hoogte van geluidgevoelige ruimten;

  • b.

   Metingen worden uitgevoerd op maatgevende beoordelingspunten, op een hoogte van 5 meter. Indien dit praktisch niet uitvoerbaar is, kan hiervan worden afgeweken;

  • c.

   Het vaststellen van het te toetsen geluidniveau gebeurt in eerst instantie door monitoring. Dit wordt gedaan door het voortschrijdende gemiddelde (lopend gemiddelde) te bepalen over de laatste 3 minuten;

  • d.

   Indien monitoring niet mogelijk is of ter ondersteuning van het monitoren, kunnen handmatige metingen worden verricht, waarbij het gemiddelde C-gewogen geluidniveau (LCeq) wordt bepaald over een (zuivere) meettijd van 3 minuten. Hiervoor dienen ten minste 2 metingen verricht te worden van elk 3 minuten, waarbij tussen de metingen een tijdsperiode van 5 minuten wordt aangehouden;

  • e.

   Tijdens evenementen hoeft niet onder ‘meteoraamcondities’ zoals in de HMRI vermeld gemeten te worden, ook niet bij metingen op grotere afstanden dan 50 meter. In de beoordeling van het geluid wordt geen meteocorrectie(cm) toegepast;

  • f.

   In afwijking van de HRMI wordt bij metingen geen correctie voor de herkenbaarheid van muziekgeluid toegepast en wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast;

  • g.

   In tegenstelling tot de HRMI-99 mogen metingen ook uitgevoerd worden met een, volgens de specificaties van IEC-publicatie 651: 1979, type 2 geluidniveaumeter, maar wel zijn voorzien van octaaf- of tertsbandfilters en moeten een opslagmogelijkheid beschikken, op de meter of online.

  • h.

   Onversterkt stemgeluid op het evenemententerrein blijft buiten beschouwing.

 • 3.

  Soundchecks mogen alleen worden uitgevoerd op de evenementdagen, dus niet tijdens de dagen van opbouw.

 • 4.

  Voor soundchecks geldt hetzelfde maximale geluidsniveau als in de vergunning is opgenomen.

 • 5.

  Een organisator van een muziekevenement dient zich te houden aan het 3e Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector (ministerie van VWS, V.V.E.M, vereniging van Nederlandse poppodia en festivals, 2018). Dit betekent dat voor elk geluiddragend evenement (binnen de inrichting als in de buitenlucht) de audio-emissies zich beperken tot een hoogste equivalent gemiddeld geluidsniveau van Leq=103 dB (A), gemeten over 15 minuten. Daarbij wordt de piekbelasting beperkt tot een geluidsdruk van maximaal 200 Pascal (of 140 dB (C)). Onder geluidsniveau wordt verstaan het Leq-niveau in dB(A) gemeten over een periode van 15 minuten aan de mengtafel op een hoogte van 2 meter boven de vloer.

 • 6.

  Voor muziekevenementen voor kinderen gelden de volgende maximale geluidsniveaus voor de audio-emissies:

  • 1.

   bij shows voor jonge kinderen (t/m 13 jaar) wordt een maximaal geluidsniveau voor de audio-emissie van 91 dB(A) gehanteerd;

  • 2.

   bij shows voor kinderen van 14 en 15 jaar wordt een maximaal geluidsniveau voor de audio-emissie van 96 dB(A) gehanteerd;

  • 3.

   bij shows voor kinderen van 16 en 17 jaar wordt een maximaal geluidniveau voor de audio-emissie van 100 dB(A) gehanteerd.

Artikel 11 Voorschriften en beperkingen voor begin- en eindtijden

 • 1.

  De op- en afbouw van een evenement vindt plaats tussen 7:00 en 22:00 uur. Op- en afbouw op zon –en feestdagen volgens omschrijving in de ontheffing.

De maximale eindtijden voor evenementen zijn als volgt:

Buitengebied, bebouwde kom +

Dorpskern/ evenementenlocatie

Eindtijden binnen inrichtingen

Eindtijden buiten inrichtingen

Zondag- woensdag

24:00 uur

22:00 uur

Uitloop tot 23:00 uur, maximaal 65dB(C)

Donderdag

24:00 uur

24:00 uur

Uitloop tot 01:00 uur, maximaal 65dB(C)

Vrijdag- zaterdag

02:00 uur

01:00 uur

Uitloop tot 02:00 uur, maximaal 65dB(C)

Feestdagen + oud –en nieuw viering

Eindtijden binnen inrichtingen

Eindtijden buiten inrichtingen

Wordt door de burgemeester vastgesteld

Wordt door de burgemeester vastgesteld

 

Artikel 12 Geen positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de in artikel 2 lid 1 bedoelde vergunning.

 

Hoofdstuk 3 Festiviteiten

Artikel 13 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij:

  • a.

   de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit niet van toepassing zijn; en/of

  • b.

   de verlichting langer aan wordt gehouden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113 lid 1 van het Besluit niet van toepassing is.

 • 2.

  De houder van de inrichting stelt ten minste twintig werkdagen voor aanvang van de festiviteit als bedoeld in lid 1 en 2 de burgemeester hiervan in kennis.

 • 3.

  De burgemeester stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

 • 4.

  De kennisgeving wordt gedaan door het formulier volledig en naar waarheid in te vullen en tijdig in te leveren op de plaats die op dat formulier wordt vermeld.

 • 5.

  De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer de burgemeester op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 6.

  De burgemeester kan in het kader van de openbare orde en veiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van het geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting alsmede de tijdsduur van de te houden festiviteit.

 • 7.

  Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 14 Onversterkte muziek

 • 1.

  Het is verboden om onversterkte muziek zoals bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit, ten gehore te brengen indien de geluidswaarden van voorschrift 2.17 van het Besluit worden overschreden.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien in de inrichting tussen 07:00 uur en 00:00 uur onversterkte muziek ten gehore wordt gebracht vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen. Indien versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit van toepassing.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 3.

   

Hoofdstuk 4 Opsporings- en strafbepalingen

Artikel 15 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement of festiviteit de orde te verstoren.

Artikel 16 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van een bij of krachtens deze verordening vastgesteld verbodsbepaling, niet nakoming van een bij of krachtens deze verordening opgelegde verplichting en niet nakoming van een of meer voorschriften aan een vergunning of ontheffing verbonden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Overtreding van enige bepaling van deze verordening kan voorts worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 17 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn, naast de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van strafvordering aangewezen ambtenaren, belast de door de burgemeester dan wel door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, ieder voor zover betreft de in die aanwijzing genoemde onderwerpen.

 

Hoofdstuk 5 Bijzondere omstandigheden en slotbepalingen

Artikel 18 Bijzondere omstandigheden

De burgemeester kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 19 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Evenementenverordening gemeente Hoogeveen 2021.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 11 maart 2021.

 

De griffier, De voorzitter,

C. Elken van Mierlo, K.B. Loohuis