Besluitenlijst college 11 mei 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 11 mei 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Perspectiefnota 2022-2026

Het college heeft ingestemd met het voorleggen van het raadsvoorstel “Perspectiefnota 2022-2026” aan de raad.

 

Voortgangsrapportage met verbeterplannen voor het archief- en informatiebeheer

Het college heeft besloten de Raad te informeren over de voortgang en verbeterplannen betreffende het archief- en informatiebeheer naar aanleiding van de inspectierapporten uit 2020 en 2018.

 

Notitie van uitgangspunten Haarendael

Het college heeft een notitie van uitgangspunten voor de herontwikkeling van Landgoed Haarendael vastgesteld. Het stuk bestaat uit een na te streven toekomstbeeld en vier hoofduitgangspunten.

 

Collegevoorstel eerste wijziging van de Marktverordening gemeente Oisterwijk 2020

Het college stelt de gemeenteraad voor om de eerste wijziging van de Marktverordening gemeente Oisterwijk 2020 vast te stellen.

 

Benoeming straat tussen Laan van KVL en Ambachtstraat in Oisterwijk

Het college heeft besloten om op basis van het advies van de Heemkundekring De Kleine Meijerij de straatnaam 'Gasstraat’ vast te stellen voor de openbare ruimte tussen Laan van KVL en Ambachtstraat in Oisterwijk met het onderschrift ‘Hier stond tot 1948 de gasfabriek van de firma Wilson’.

 

Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB

Het college heeft besloten de gemeenteraad een positieve zienswijze voor te leggen met betrekking tot de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

 

Aanvraag omgevingsvergunning Schijfstraat 8, Oisterwijk

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de vestiging van een cateringbedrijf dat ook kookworkshops organiseert in een pand aan de Schijfstraat 8 in Oisterwijk.

 

Vaststellen Beleidsregels evenementen 2021

Het college heeft besloten de Beleidsregels evenementen 2021, de nota inspraakreacties en wijzigingen en het evenementenhandboek vast te stellen.

 

Agenda 2021, inzicht per maand in wat het college oppakt uit het bestuursakkoord “Gezamenlijk over grenzen heen”

Het college heeft ingestemd met het versturen van de raadsinformatiebrief "Agenda 2021, inzicht per maand in wat het college oppakt uit het bestuursakkoord “Gezamenlijk over grenzen heen” aan de raad.

 

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2019-2020

Het college heeft de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek vastgesteld en ingestemd met de inhoud en het informeren van de raad over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek jeugd 2019/ 2020.

 

Principemedewerking herontwikkeling camping 'Irene Hoeve' (Zandstraat 18 te Moergestel)

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de camping ‘Irene Hoeve’ (Zandstraat 18 te Moergestel) middels het toestaan van bouwwerken voor recreatieve nachtverblijven.

 

Wijziging mandaatregister in verband met de budgethoudersregeling

Het college heeft besloten wijzigingen in het mandaatregister vast te stellen zodat het weer aansluit bij de budgethoudersregeling gemeente Oisterwijk 2021.

 

Raadsinformatiebrief evaluatie bestuursovereenkomst COA

Het college heeft besloten om de gemeenteraad te informeren over de voorgenomen evaluatie van de bestuursovereenkomst met het COA met een raadsinformatiebrief.

 

Naar boven