Regeling "Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2021"

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle;

 

overwegende, dat

 

de gemeenteraad van Kapelle heeft besloten om per 1 januari 2016 "Afval scheiden loont, invoering diftar" in te voeren waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

 

het wenselijk is om belastingplichtigen die vanwege een chronische ziekte of medische beperking door invoering van "Afval scheiden loont" een hogere aanslag afvalstoffenheffing dan gemiddeld ontvangen hiervoor te compenseren;

 

 

 

gelet op de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de volgende:

 

Regeling "Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2021"

 

1. De belastingplichtige voor de afvalstoffenheffing kan in aanmerking komen voor een korting op de aanslag afvalstoffenheffing indien hij als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van hemzelf of van personen die behoren tot zijn huishouden, medisch afval heeft zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en/of dialysemateriaal.

Onder chronische ziekte of medische beperking wordt verstaan een ziekte of medische beperking die naar verwachting langer dan een jaar duurt.

 

2. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze korting dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen door middel van een hiervoor bedoeld (digitaal) aanvraagformulier.

Het verzoek dient gericht te worden aan de heffingsambtenaar van SABEWA Zeeland, Postbus 1155, 4530 GD in Terneuzen. Bij dit verzoek dient een bewijsstuk te worden gevoegd waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking extra afval wordt aangeboden.

Als geldig bewijsstuk wordt een recente (niet ouder dan 6 maanden) factuur van de apotheek of de pakbon van het gebruikte materiaal, met daarop de naam van de betreffende persoon geaccepteerd. Uit deze factuur/pakbon moet blijken dat de gebruikte materialen bedoeld zijn voor langer gebruik.

 

3. Voor de belastingplichtige die voldoet aan het gestelde onder 1 en 2 van deze regeling, geldt dat de hier bedoelde korting als volgt wordt bepaald:

 

a. In geval van een belastingplichtige die gebruik maakt van een restafvalcontainer wordt het aantal ledigingen van de restafvalcontainer in het belastingjaar gemaximeerd op het gemiddeld aantal ledigingen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden respectievelijk gemiddeld 9 en 13 keer per jaar de restafvalcontainer zal aanbieden;

 

b. Indien een huishouden een extra restafvalcontainer in gebruik heeft, wordt voor elke restafvalcontainer het aantal ledigingen conform bovenstaande gemaximaliseerd.

 

c. In geval van een belastingplichtige die gebruik maakt van een verzamelcontainer voor restafval worden de eerste 104 inworpen in de verzamelcontainer voor restafval in het belastingjaar vrijgesteld. Bovenstaande geldt voor zowel een eenpersoons als een meerpersoonshuishouden.

 

d. Het in rekening gebrachte tarief per inworp in de verzamelcontainer voor restafval komt overeen met het laagste tarief voor een inworp in deze verzamelcontainer, dat is bepaald in de vigerende Verordening afvalstoffenheffing.

 

4. Een verzoek tot een korting op de aanslag afvalstoffenheffing kan worden ingediend in de periode 1 oktober t/m 31 december van het lopende belastingjaar en gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende kalenderjaar waarin de korting is aangevraagd, startend in 2021.

 

5. De belastingplichtige die in 2021 een verzoek voor een korting indient en deze ook toegekend krijgt, hoeft voor de jaren 2022 en 2023 niet opnieuw een aanvraagformulier in te dienen. Op basis van de aanvraag in 2021 zal voor het belastingjaar 2022 en 2023 separaat worden beoordeeld of de belastingplichtige in aanmerking komt voor de korting ingevolge deze regeling.

 

6. De Beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing medisch afval Gemeente Kapelle 2019” vastgesteld op 27 augustus 2019 wordt ingetrokken.

 

7. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

 

Kapelle, 4 mei 2021

 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Kapelle,

De secretaris, De burgemeester,

 

mr. A.J. van den Berge, A.M.T. Naterop

 

Naar boven