RECTIFICATIE Voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021

(bekendmaking op grond van de inspraakverordening)

 

Met ingang van dinsdag 11 mei 2021 ligt gedurende vier weken het voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021 ter inzage.

Plangebied

Het plangebied omvat in grote lijnen de bestaande kern van Vegelinsoord. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan Vegelinsoord, daterend uit 2007.

Doel

Het bestemmingsplan geeft een nieuwe bestemmingsplanregeling voor Vegelinsoord en heeft overwegend een conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande planologische / en of vergunde situatie wordt vastgelegd en dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Rekening is gehouden met recent beleid en regelgeving en de harmonisatie van regels.

Rectificatie

In de inleidende tekst van de oorspronkelijke bekendmaking van het voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021 werd abusievelijk verwezen naar het dorp Ouwsterhaule. Met deze rectificatie is die onjuiste verwijzing vervangen.

Waar ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021 met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Inspreken kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021

  • waarom u een inspraakreactie indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 12 mei 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven