Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 151261Verordeningen2de Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

 

De raad van de gemeente Waalre;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021, 168189;

 

gelet op artikel de Wet aanpak woonoverlast en artikel 151d van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van 22 maart 2021; APV-wijziging inzake woonoverlast

 

Besluit de 2de wijziging van de volgende verordening vast te stellen:

 

De Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 1 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt als volgt gewijzigd.

 

Na artikel 2:78 wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratiepersonen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  De burgemeester kan een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom wegens overtreding van het eerste lid in ieder geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Artikel 2 Citeertitel

Deze wijziging kan worden aangehaald als 2de Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 maart 2021.

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

W.A. Ernes dr. A.J.W. Boelhouwer