Gemeente Haarlemmermeer - Actieplan geluid 2018-2023

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer op 28 april 2021 het Actieplan geluid 2018-2023 hebben vastgesteld.

Actieplan geluid 2018-2023De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese richtlijn Omgevingslawaai.

In het actieplan wordt de huidige geluidsituatie in beeld gebracht, worden prioritaire knelpunten bepaald en vindt een afweging plaats van maatregelen, die kunnen bijdragen aan het verminderen van ernstige hinder door omgevingslawaai in Haarlemmermeer.

InspraakHet Ontwerp-Actieplan geluid heeft zes weken ter inzage gelegen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer heeft de ingediende zienswijzen afgewogen bij de besluitvorming over het definitieve plan. Eén zienswijze heeft geleid tot een nadere uitleg van de gekozen plandrempel. Deze drempel geeft het geluidniveau aan waarboven maatregelen overwogen moeten worden. Tegen de vaststelling van het Actieplan is geen bezwaar of beroep mogelijk.

InzageOp verzoek kan het Actieplan geluid toegezonden worden. Daartoe kan een verzoek via e-mail gericht worden aan geluidadvies@haarlemmermeer.nl .

 

Naar boven