Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 149891BeleidsregelsBeleidsregels Budgetbeheer 2021 Bommelerwaard

Het college van de gemeente Zaltbommel,

 

gelet op de artikelen 3, 6 en 7 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening,

 

gelet op het Minimabeleid Bommelerwaard 2021-2024, zoals vastgesteld door de Raad op 17 december 2020;

besluit:

 

vast te stellen de “Beleidsregels Budgetbeheer 2021 Bommelerwaard”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

  • b.

   inwoner: de ingezetene, van 18 jaar en ouder, die op grond van de Wet Basisregistratie Personen bij de gemeente Maasdriel of gemeente Zaltbommel staat ingeschreven;

  • c.

   budgetbeheer: de gemeente beheert de financiën voor de inwoner die dat zelf tijdelijk niet kan. Betalingen worden overgenomen door de gemeente.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Budgetbeheer is er voor inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel.

 • 2.

  Budgetbeheer is er voor inwoners waarbij ten minste één van de volgende situaties zich voordoet:

  • a.

   inwoners die het schuldhulpverleningstraject ingaan, en de financiële situatie op orde moeten krijgen en houden;

  • b.

   inwoners die in de bijstand terecht zijn gekomen;

  • c.

   inwoners die onder het zogenoemde klantprofiel 4 worden geschaard. Dit zijn bijstandsgerechtigden met een tijdelijke vrijstelling van de arbeidsverplichting;

  • d.

   inwoners die worden aangemeld bij Vroeg Eropaf;

  • e.

   inwoners die uit een schuldhulpverleningstraject komen en ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te worden en te blijven;

  • f.

   inwoners die door omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig hun financiën kunnen regelen.

Artikel 3. Hulp bij betalingsproblemen

 • 1.

  Doel van budgetbeheer is dat er rust, orde en stabiliteit ontstaat in de financiële situatie van de inwoner.

 • 2.

  Budgetbeheer is op vrijwillige basis. De inwoner moet zelf aangeven bij de gemeente dat hij/zij budgetbeheer wil ontvangen. Samen met de inwoner kijkt de gemeente of budgetbeheer zinvol is.

 • 3.

  Bij budgetbeheer opent de gemeente een speciale rekening. De inkomsten komen op deze rekening binnen. De gemeente zorgt ervoor dat belangrijke uitgaven zoals huur/hypotheek, nutsvoorzieningen en wettelijk verplichte verzekeringen, van die rekeningen worden betaald.

Artikel 4. Procedure

 • 1.

  Een consulent budgetbeheer (hierna: consulent) brengt samen met de inwoner de situatie in kaart. De consulent bepaalt per situatie of budgetbeheer nodig is, of dat andere hulp beter geschikt is. Dit is afhankelijk van:

  • a.

   financiële situatie van de inwoner;

  • b.

   persoonlijke situatie van de inwoner;

  • c.

   motivatie van de inwoner;

  • d.

   vaardigheden en vermogen van de inwoner.

 • 2.

  Als budgetbeheer wordt gestart, stelt de consulent budgetbeheer de volgende documenten op:

  • a.

   een overeenkomst budgetbeheer: in de overeenkomst staan de afspraken tussen gemeente en inwoner over het budgetbeheer;

  • b.

   een budgetplan: dit is een overzicht van geverifieerde inkomsten en uitgaven van de inwoner, informatie over inkomensverstrekkende organisaties en crediteuren en een overzicht van uit te voeren betalingen en reserveringen.

 • 3.

  Na ondertekening van de overeenkomst en het budgetplan zorgt de consulent voor geaccordeerde betalingsmachtigingen aan schuldeisers.

Artikel 5. Voorwaarden en verplichtingen

 • 1.

  Om budgetbeheer te laten slagen is medewerking en inzet van de inwoner noodzakelijk gedurende de hele looptijd van het traject. Bij geen of onvoldoende medewerking kan het budgetbeheer afgewezen of voortijdig worden beëindigd. De medewerking bestaat onder andere uit:

  • a.

   het nakomen van verplichtingen zoals neergelegd in de artikelen 6 en 7 van de Wet;

  • b.

   het tijdig nakomen van afspraken en voorwaarden;

  • c.

   tekenen van een overeenkomst in het kader van het budgetbeheer en zich daaraan houden.

Artikel 6. Beëindiging

 • 1.

  De gemeente beëindigt het budgetbeheer, als de inwoner:

  • a.

   zich na toekenning van budgetbeheer niet houdt aan de opgelegde voorwaarden of verplichtingen;

  • b.

   weer in staat is zijn/haar financiën zelf te regelen;

  • c.

   als gelet op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, budgetbeheer niet langer passend is;

  • d.

   aangeeft vrijwillig te willen stoppen;

  • e.

   is overleden;

  • f.

   is verhuisd uit de Bommelerwaard.

Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen aangehaald worden als “Beleidsregels budgetbeheer Bommelerwaard 2021”.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 20 april 2021.

   

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 3 mei 2021,

B. (Bart) Verhagen,

Secretaris a.i.

P.C. (Pieter) van Maaren

Burgemeester