Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2021, 148556Overige overheidsinformatieVerhuisd naar Onbekend adres

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam maakt bekend dat met toepassing van artikel 2.60 (d) van de wet BRP de volgende personen zijn ingeschreven in de BRP van de gemeente Veendam met adres “Onbekend” met ingang van 08-04-2021

 

- J.S. Blomont, geboren op 17-04-1983

 

Heeft u bezwaren?

Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag van publicatie bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet het volgende bevatten:

- uw naam en adres

- dagtekening

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

- de gronden van het bezwaar

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Er bestaat daarom de mogelijkheid om op grond van artikel 8:81 Abw, naast het indienen van een bezwaarschrift, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.