Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 148449Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan ‘Vriezenweg 10b, Leimuiden’ (zaaknr. 40313)

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat met ingang van donderdag 13 mei 2021 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Vriezenweg 10b, Leimuiden’ als ontwerp ter inzage ligt.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Vriezenweg 10b te Leimuiden. Deze gronden staan kadastraal bekend als gemeente Leimuiden, sectie C en nummers 1604 en 2069 (gedeeltelijk). Het transformatorstation aan de Vriezenweg 10b in Leimuiden is gedateerd (o.a. verouderde installaties) en de verwachting is dat het onderstation in de nabije toekomst (2022) geen nieuwe klanten binnen het gebied meer kan voorzien van energie. Met het oog op de toekomst en de verwachte groeiende behoefte aan nieuwe aansluitingen in het gebied, is het noodzakelijk om het bestaande station te vervangen en uit te breiden.

Planschadeovereenkomst

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij een planschadeovereenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemer. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het plan, de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, het gemeentelijk kostenverhaal en zaken als planschade vastgelegd.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen, met uitzondering van de planschadeovereenkomst, van 13 mei t/m 23 juni 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPVRIEZENWEG10BONT1.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw zienswijze indienen via het e-formulier op onze website (https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.