Subsidieregeling compensatie OZB gebruikersdeel vrijwilligersorganisaties met eigen accommodatie

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beuningen;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening 2019 gemeente Beuningen;

 

besluiten vast te stellen de ‘Nadere regels subsidie compensatie OZB gebruikersdeel’.

 

Subsidieregeling compensatie OZB gebruikersdeel vrijwilligersorganisaties met eigen accommodatie

 

 

 

Artikel 1. Definities

In deze regeling verstaat het college onder:

 • a)

  Subsidieaanvrager: een vrijwilligersorganisatie met een accommodatie in eigendom, die een aanvraag doet voor compensatie van het OZB gebruikersdeel;

 • b)

  Subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening 2019 gemeente Beuningen;

 • c)

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen;

 • d)

  OZB gebruikersdeel: het gebruikersdeel van de onroerende zaak belasting;

 • e)

  Vrijwilligersorganisatie: een met naam en adres, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan;

 • f)

  Professionele organisatie: een economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. Dit kunnen commerciële en niet commerciële organisaties zijn. Er is sprake van activiteiten met een (para) commercieel doel c.q. karakter. De uitvoering van het primaire proces wordt door betaalde arbeidskrachten gedaan.

 

Artikel 2. Doel

De subsidieregeling heeft als doel om de financiële armslag van verenigingen en stichtingen in de gemeente Beuningen te vergroten.

 

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan slechts verleend worden aan vrijwilligersorganisaties met een accommodatie in eigendom in gemeente Beuningen. Het gaat om een vereniging of stichting zonder winstoogmerk, die een wezenlijk gemeenschapsbelang dienen, gevestigd is in gemeente Beuningen en met zijn activiteiten gericht is op de inwoners van gemeente Beuningen. Het betreft de verenigingen en activiteiten op het vlak van gemeenschapsontwikkeling en leefbaarheid, sport, jeugd, kunst en cultuur.

 

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1.

  De kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de door gemeente Beuningen opgelegde aanslag OZB-gebruikersbelasting van het betreffende kalenderjaar waarop de aanvraag wordt ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een organisatie die

 • a.

  Als rechtspersoon een vereniging of stichting is;

 • b.

  Geen winstoogmerk heeft;

 • c.

  eigenaar en/of gebruiker is een vrijwilligersorganisatie. Professionele organisaties zijn uitgesloten van subsidie. Als in een accommodatie meer functies (maatschappelijk/commercieel) zijn ondergebracht is de hoofdfunctie maatgevend voor de beoordeling;

 

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

 • a.

  Het ingevulde algemene aanvraagformulier;

 • b.

  een kopie van de aanslag OZB;

 • c.

  een kopie van een document waaruit blijkt dat de belasting is betaald.

 • 2.

  De aanvraag moet vóór 1 juli van het jaar, waarop de verschuldigde onroerende zaakbelasting betrekking heeft, zijn ingediend.

 • 3.

  Een (rechts)persoon kan jaarlijks slechts één aanvraag indienen op grond van deze regeling.

 • 4.

  Na de aanvraag krijgt de aanvrager binnen 6 weken uitsluitsel over de aanvraag.

 • 5.

  De subsidie wordt uitsluitend digitaal aangevraagd met gebruikmaking van het aanvraagformulier 'Subsidieregeling compensatie OZB' op de website van de gemeente Beuningen;

 • 6.

  Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 

Artikel 6. Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van het OZB gebruikersdeel.

 

Artikel 7. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening 2019, kan een subsidie ook geweigerd worden als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • a.

  subsidieaanvrager geen volledige rechtsbevoegdheid heeft;

 • b.

  subsidieaanvrager een winstoogmerk heeft;

 • c.

  subsidieaanvrager reeds financiële steun heeft ontvangen ten behoeve van de OZB voor het jaar waarvoor de aanvraag is ingediend;

 • d.

  de gegevens zijn niet tijdig en/of compleet ingediend bij het college;

 • e.

  er niet wordt voldaan het bepaalde in artikel 3 de doelgroep;

 • f.

  de aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen;

 • g.

  de basisactiviteiten van de organisatie niet (langer) bijdragen aan sociale samenhang en leefbaarheid van de gemeente Beuningen.

 

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de subsidieaanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling compensatie OZB gebruikersdeel vrijwilligersorganisaties met eigen accommodatie.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2021.

 

Aldus vastgesteld op 20 april 2021.

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken

secretaris

Daphne Bergman

Burgemeester

Naar boven