Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 147539Overige overheidsinformatieGemeente Duiven - aanwijzen en inrichten van een vergunninghoudersparkeerplaats - nabij Walcherenstraat 7, Duiven

Vereiste van besluit

Op grond van de parkeerverordening 1993 van de gemeente Duiven met kenmerk 1993/XI-20;

Artikel 2 van de parkeerverordening 1993 van de gemeente Duiven waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit aanwijzingsbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 2020 “Mandaatregeling 1Stroom 2020” is gemandateerd aan de medewerkers verkeerszaken van de afdeling Realisatie en Beheer;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Uit het oogpunt van

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Overwegende dat

 • -

  de school gevestigd aan de Walcherenstraat 7 te Duiven een integraal kindcentrum is waar opvang van kinderen onderdeel van is;

 • -

  deze opvangfunctie het noodzakelijk maakt om kinderen van en naar school te vervoeren doormiddel van een voertuig;

 • -

  dit vervoer plaatsvindt tijdens het in- en uitgaan van de scholen in Duiven;

 • -

  de verkeersituatie rond het in- en uitgaan van de school aan de Walcherenstraat 7 te Duiven dermate druk is dat er geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar is voor het voertuig van het integraal kindcentrum aan de Walcherenstraat 7 te Duiven;

 • -

  het belangrijk is dat de kinderen op tijd in de les aanwezig zijn;

 • -

  het gewenst is om op de parkeerplaats gelegen nabij de school aan de Walcherenstraat 7 te Duiven het bord E09 ( RVV 1990) te plaatsen conform bijgevoegde situatietekening;

 • -

  er overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer de eigenaar van de weg gehoord is.

 • -

  op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen er overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de Korpschef van politie. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een advies afgegeven.

 • -

  de maatregel geen ingrijpend gevolg heeft voor het verkeer en/of de verkeerscirculatie is afgezien van een openbare voorbereidingsprocedure ingevolge de Awb;

Situatietekening:

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Een algemene parkeerplaats aan te wijzen als vergunninghoudersparkeerplaats bedoeld voor het voertuig van het integraal kindcentrum aan de Walcherenstraat 7 te Duiven en deze als zodanig in te richten door het plaatsen van het bord E09 (bijlage 1 RVV 1990);

 • 2.

  Bovengenoemde maatregel uit te voeren overeenkomstig bij dit besluit behorende situatieschets;

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit in werking te laten treden één dag na dagtekening van het besluit.

Duiven, 12 mei 2021,

Burgemeester en wethouders van Duiven,

Namens deze,

ing. J. Finke

Verkeerskundige gemeente Duiven

Team Realisatie & Beheer

Rechtsmiddelen

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u hiertegen binnen zes weken, ingaande de dag na de datum van verzending van deze brief, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Het bezwaarschrift dient uw naam en adres te vermelden en voorzien te zijn van uw handtekening; tevens moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar. Bent u van mening dat er sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de Voorzieningenrechter, rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.